Adaptace na změnu klimatu

Zaměření předmětu

Předmět rozšiřuje znalosti získané v bakalářském studiu v rámci předmětu „Environmentální hrozby v kontextu změny klimatu“. Předmět se soustřeďuje na adaptační a mitigační opatření související se změnou klimatu a nové trendy v této oblasti. Tato opatření jsou v předmětu představena nejen z pohledu environmentálního, ale pozornost je zaměřena také na ekonomické a sociální aspekty jejich realizace. Analyzována jsou také rizika spojena s jejich (ne)existencí v případě environmentálních hrozeb.

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování předmětu bude student znát základní adaptační opatření, která jsou v současnosti realizována pro adaptaci na změnu klimatu ve městech i volné krajině. Bude schopen kriticky posoudit jejich klady a zápory v kontextu daného území a vhodnost jejich užití. 

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Očekávaný vývoj změny klimatu
 2. Současné a budoucí dopady změny klimatu
 3. Nové možnosti mitigačních opatření
 4. Současné trendy adaptačních strategií v krajině
 5. Současné trendy adaptačních strategií ve městech
 6. Příklady adaptačních opatření ve světě
 7. Přínosy a negativa zvolených opatření
 8. Adaptační opatření a legislativní rámce
 9. Adaptační opatření ve strategických dokumentech
 10. Potenciál dotačních titulů v ČR
 11. Příklady užití adaptačních opatření v ČR
 12. Adaptační opatření v Praze/Brně (dle pobočky školy)