Analýza a interpretace kvantitativních dat v SPSS/PSPP

Cíle předmětu  a výstupy učení:

Kurz seznamuje studenty se základy zpracování, analýzy a interpretace dat s použitím softwaru SPSS/PSPP. Předmět je zacílen na praktické zvládnutí základních operací s kvantitativními datovými soubory, na porozumění základním principům práce s daty, dovednosti interpretace dat a také na uživatelské zvládnutí práce se softwarem SPSS/PSPP. Cílem kurzu není primárně výuka statistiky, ale její praktická aplikace na řešení konkrétních analytických problémů. Po absolvování kurzu by měli být studenti/ky schopni samostatně zpracovat základní analýzu dat v programu SPSS/PSPP, vědět, jaké postupy analýzy použít na konkrétní typ dat, a umět získané výsledky analytických procedur interpretovat a prezentovat.

Kurz je rozdělen na 3 hlavní bloky: 1) Management dat, 2) Hlavní deskriptivní statistiky, jejich interpretace a prezentace a 3) Hlavní analytické nástroje, jejich interpretace a prezentace.

 

Osnova:

I Management dat

 1. Práce s datovými soubory (transformace, spojování atd.), vytvoření datové matice
 2. Typy proměnných v SPSS/PSPP
 3. Průzkum datového souboru
 4. Transformace proměnných - slučování, recode, filtrování, tvorba nových proměnných s pomocí početních úkonů
 5. Možnosti využití syntaxu a jeho výhody

II  Hlavní deskriptivní statistiky, jejich interpretace a prezentace

 1. Průměr, medián, modus, směrodatná odchylka, rozptyl
 2. Četnosti, rozložení, grafické znázornění hlavních charakteristik souboru
 3. Interpretace a prezentace

III Hlavní analytické nástroje, jejich interpretace a prezentace

 1. Principy testování statistických hypotéz
 2. Kontingenční tabulky a chí-kvadrát testy
 3. Korelace a korelační koeficienty
 4. Porovnání průměrů, T-testy a ANOVA