Andragogická didaktika

Předmět studentům představí andragogickou didaktiku jako teoretickou i praktickou disciplínu zabývající se komplexně procesem výuky dospělých. V rámci předmětu se zaměříme na klíčová témata didaktiky dospělých, jako jsou zásady androdidaktického procesu, cíle, cílová skupina, formy, metody vzdělávání dospělých a materiální didaktické prostředky. Absolvent získá základní znalosti a částečně i dovednosti k tomu, aby dokázal připravit a realizovat vzdělávací akci pro dospělé. Předmět je koncipován také jako praktické osvojení základních lektorských kompetencí týkajících se přípravy a realizace výuky pro dospělé.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • aplikovat získané teoretické poznatky při přípravě a realizaci vzdělávací akce pro dospělé,
 • pro konkrétní vzdělávací akci definovat cíle, cílovou skupinu, správně stanovit obsah vzdělávání, vybrat formy a metody vzdělávání a vybrat vhodnou didaktickou techniku, učební pomůcky a uspořádání výukových prostor,
 • připravit vzdělávací akci podle všech doporučení,
 • lektorovat jednoduchý formát vzdělávací akce (předávání hotových poznatků).

Obsah předmětu:

 1. Základní pojmy andragogické didaktiky, androdidaktické principy, role vzdělavatele ve vzdělávání dospělých a jeho specifika
 2. Cílová skupina ve vzdělávání dospělých, specifika dospělých jako účastníků vzdělávání, styly učení
 3. Cíle a kompetence ve vzdělávání dospělých: smysl a typologie cílů, způsoby stanovování a ověřování vzdělávacích cílů
 4. Obsah vzdělávání dospělých, didaktická transformace a redukce, minutový scénář
 5. Formy a metody vzdělávání dospělých: typologie forem a metod, pravidla stanovování metod
 6. Tradiční metody vzdělávání dospělých: přednáška, seminář, diskusní metody
 7. Moderní metody vzdělávání dospělých: skupinová práce, brainstorming, brainwriting, brainpool, případová studie a další kreativní a interaktivní metody
 8. Učební pomůcky, typologie, pravidla tvorby a výběru, praktické ukázky
 9. Didaktická technika: typologie, pravidla výběru, praktické ukázky
 10. Výukové prostory: typologie, základní psychohygienické zásady
 11. Lektorské dovednosti: praktická realizace výuky
 12. Lektorské dovednosti: vlastní nácvik s vyhodnocením