Andragogika a andragogická didaktika

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Předmět se věnuje představení andragogiky jako vědní disciplíny vycházející a směřující do praxe vzdělávání dospělých. Stručně se věnuje objektu a předmětu andragogiky, jakož i základnímu členění systému dalšího vzdělávání. Předmět dále představí andragogickou didaktiku jako teoretickou i praktickou disciplínu zabývající se komplexně procesem výuky dospělých. V rámci předmětu se zaměříme na klíčová témata didaktiky dospělých, jako jsou zásady androdidaktického procesu, cíle, cílová skupina, formy, metody vzdělávání dospělých a materiální didaktické prostředky. Absolvent získá základní znalosti a částečně i dovednosti k tomu, aby dokázal připravit a realizovat vzdělávací akci pro dospělé.

Výstupy z učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 1. Definovat základní pojmy andragogiky a vzdělávání dospělých, včetně jejich objektu a předmětu, vysvětlit jejich specifičnost.
 2. Aplikovat získané teoretické poznatky didaktiky dospělých při přípravě a realizaci vzdělávací akce pro dospělé.
 3. Pro konkrétní vzdělávací akci definovat cíle, cílovou skupinu, správně stanovit obsah vzdělávání, vybrat formy a metody vzdělávání a vybrat vhodnou didaktickou techniku, učební pomůcky a uspořádání výukových prostor.
 4. Připravit vzdělávací akci podle definovaných doporučení.

Osnova:

 1. Andragogika jako vědecká disciplína, její struktura, andragogika v systému věd.
 2. Objekt a předmět andragogiky, specifické cílové skupiny edukace dospělých.
 3. Další profesní, občanské a zájmové vzdělávání dospělých.
 4. Základní pojmy andragogické didaktiky, androdidaktické principy.
 5. Role vzdělavatele ve vzdělávání dospělých a jeho specifika.
 6. Cílová skupina ve vzdělávání dospělých, specifika dospělých jako účastníků vzdělávání, styly učení.
 7. Cíle a kompetence ve vzdělávání dospělých: smysl a typologie cílů, způsoby stanovování a ověřování vzdělávacích cílů.
 8. Obsah vzdělávání dospělých, didaktická transformace a redukce, minutový scénář.
 9. Formy a metody vzdělávání dospělých: typologie forem a metod, pravidla stanovování metod, moderní metody vzdělávání dospělých.
 10. Učební pomůcky, výukové softwary: typologie, pravidla tvorby a výběru, praktické ukázky.
 11. Didaktická technika a výukové prostory: typologie, pravidla výběru, praktické ukázky.
 12. Zpětnovazební procesy ve vzdělávání dospělých.