Art management

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Cílem předmětu je studenta seznámit se specifiky manažerské činnosti v oblasti kultury a umění. Hlavní důraz je kladen na pilíře dobrého fungování kulturní instituce – komunikace, plánování, vztahy a financování. Student po absolvování předmětu bude znát základní charakteristiku kulturních organizací v ČR a jejich fungování, bude mít přehled o vícezdrojovém financování, bude schopen nastavit schéma fungování, bude se orientovat v povinnostech spojených se značkou (kulturní institucí) a jejím dlouhodobém udržení. Bude schopen pojmenovat a eliminovat rizika ohrožující dobré fungování kulturní organizace.

Student bude po absolvování předmětu schopen:

- shrnout dějiny umění s ohledem na jeho subvencování

- orientace ve schématech fungování kulturních organizací

- orientace v plánování provozu kulturní instituce

- orientace v oblasti vícezdrojového financování kulturní instituce

- postihnout povinnosti vyplývající ze vztahů kulturní instituce a jejího zřizovatele

- pojmenovat běžné právní formy pro kulturní instituce v ČR

- pojmenovat a zdůvodnit rizika pro úspěšné řízení kulturní instituce

- pojmenovat pilíře pro správné fungování kulturní instituce

- definovat prostředky k zajištění udržitelnosti značky (kulturní organizace)

- definovat povinnosti manažera ke značce (kulturní organizaci).

Osnova:

  1. Umění
  2. Základní přehled ustavení a forem fungování v umění a kultuře
  3. Financování kultury a umění
  4. Vícezdrojové financování
  5. Umělec - zdroje - projekt
  6. Umělecká svoboda
  7. Manažer ve vodách českého umění
  8. Komunikace
  9. Komerční potenciál umění
  10. Cíl