Bankovní management

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Cílem předmětu  je seznámit posluchače s důležitými principy a nezbytnými činnostmi při komplexním řízení organizačních útvarů obchodní banky i řízení produktové struktury komerčního bankovnictví. Studenti by měli zvládnout podstatu jednotlivých metod řízení a umět poukázat na základní trendy a jejich charakteristické znaky. Na praktických zkušenostech a příkladech aplikací je cílem ukázat význam teoretických postupů a principů pro českou bankovní praxi.

Jedná se jak o získání znalostí z oblasti vnějších specifických podmínek bankovních institucí, z oblasti regulace a dohledu bankovního podnikání, tak o znalosti z oblasti vnitřních řídících procesů typu strategického plánování, evidence nákladů a výnosů, řízení ziskovosti, modelů obsluhy. Studenti by si měli osvojit i oblast rozpočtování, řízení prostřednictvím controllingu, manažerského informačního systému, i řízení vztahu se zákazníky. Důraz je pak kladen na zvládnutí základních aspektů při měření a řízení rizik bankovního podnikání. Studenti by se měli orientovat jak ve vývojových trendech finančního řízení bank, tak v trendech rozvoje bankovního průmyslu obecně.

                                

Osnova:

Rámcové podmínky bankovního podnikání, jeho regulace a dohled

Vize banky, strategické plánování a kontrola v bance, organizace pracovišť banky

Řízení prostřednictvím controllingu, úloha a činnosti interního auditu v bance

Segmentace bankovních klientů, modely jejich obsluhy, řízení vztahu se zákazníky – CRM v bance; trendy vývoje bankovního průmyslu 

Měření ziskovosti 

Řízení ziskovosti banky 

Rozpočtování v bance, náklady a výnosy bankovních produktů a organizačních jednotek 

Manažerské účetnictví a manažerský informační systém bank 

Druhy rizik bankovního podnikání 

Měření rizik bankovního podnikání 

Řízení rizik bankovního podnikání 

Řízení aktiv a pasiv obchodní banky, organizace finančního řízení