Bankovní management

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Cílem předmětu je seznámit posluchače s důležitými principy a nezbytnými činnostmi při komplexním řízení organizačních útvarů obchodní banky i řízení produktové struktury komerčního bankovnictví. Studenti by měli zvládnout podstatu jednotlivých metod řízení a umět poukázat na základní trendy a jejich charakteristické znaky. Na praktických zkušenostech a příkladech aplikací je cílem ukázat význam teoretických postupů a principů pro českou bankovní praxi.

Jedná se jak o získání znalostí z oblasti vnějších specifických podmínek bankovních institucí, z oblasti regulace a dohledu bankovního podnikání, tak o znalosti z oblasti vnitřních řídících procesů typu strategického plánování, evidence nákladů a výnosů, řízení ziskovosti, modelů obsluhy. Studenti by si měli osvojit i oblast rozpočtování, řízení prostřednictvím controllingu, manažerského informačního systému i řízení vztahu se zákazníky. Důraz je pak kladen na zvládnutí základních aspektů při měření a řízení rizik bankovního podnikání. Studenti by se měli orientovat jak ve vývojových trendech finančního řízení bank, tak v trendech rozvoje bankovního průmyslu obecně.

Osnova:

 1. Rámcové podmínky bankovního podnikání, jeho regulace a dohled
 2. Vize banky, strategické plánování a kontrola v bance, organizace pracovišť banky
 3. Řízení prostřednictvím controllingu, úloha a činnosti interního auditu v bance
 4. Segmentace bankovních klientů, modely jejich obsluhy, řízení vztahu se zákazníky – CRM v bance; trendy vývoje bankovního průmyslu
 5. Měření ziskovosti
 6. Řízení ziskovosti banky
 7. Rozpočtování v bance, náklady a výnosy bankovních produktů a organizačních jednotek
 8. Manažerské účetnictví a manažerský informační systém bank
 9. Druhy rizik bankovního podnikání
 10. Měření rizik bankovního podnikání
 11. Řízení rizik bankovního podnikání
 12. Řízení aktiv a pasiv obchodní banky, organizace finančního řízení