Bankovní služby

Cíle předmětu a výstupy z učení

Předmět je koncipován jako základ pro vymezení úlohy jednotlivých typů platebního styku, tedy hotovostního i bezhotovostního (tuzemského, zahraničního i přeshraničního). Dále je jeho cílem získat základní představu o fungování devizového trhu a pochopit jeho zákonitosti, jakož i věnovat se charakteristice jednotlivých forem devizových obchodů.  Předmět doplňuje a zejména prohlubuje vědomosti získané v předmětu Bankovnictví v ČR. 

Studenti by měli zvládnout především využití aktuálních nástrojů platebního styku a spolupráci bank s nebankovními platebními institucemi a FinTech společnostmi. Dále by se měli umět zorientovat i ve vhodnosti využití jednotlivých typů devizových obchodů. Předmět je určen především pro přípravu bankovních specialistů.

Osnova

Vymezení platebního styku a jeho zasazení do právního řádu ČR a EU, právní úprava platebního a zúčtovacího styku, platební instituce a FinTech společnosti

Běžný účet jako základ realizace bezhotovostních platebních transakcí, vztah banky a klienta v této oblasti (smluvní úprava)

Hotovostní platební styk, zásady, principy, kategorie, práce s hotovostí; instrumenty tuzemského bezhotovostního platebního styku

Mezibankovní tuzemský nedokumentární platební styk, platební systémy, principy a fungování v rámci ČR

Podstata a fungování mezinárodního platebního styku, platební příkaz do zahraničí a jeho náležitosti, rozdíly mezi zahraničním a přeshraničním platebním stykem, SEPA a SWIFT

Dokumentární platební styk, kategorie a druhy dokumentárních plateb, typy dokumentů

Bankovní platební karty jako platební instrumenty

Elektronický platební styk, elektronické platební prostředky, elektronické peníze, realizace platebního styku prostřednictvím alternativních distribučních kanálů (internetbanking, smartbanking, homebanking apod.)

Ochrana spotřebitelů v platebním styku a realizace opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Charakteristika devizového trhu, velikost a struktura devizového trhu, subjekty devizového trhu, kotace devizových kurzů, devizová pozice

Spotové a forwardové devizové obchody, měnové futures, devizové opce, swapové obchody, devizová arbitráž