Bezpečnost civilní letecké dopravy

Zaměření předmětu

Ovládnutí a porozumění základní terminologii letecké dopravy a její bezpečnostní složky, znalost struktury státní správy a ostatních subjektů podílejících se na bezpečnosti civilní letecké dopravy. Znalost základů právní regulace civilního letectví na mezinárodní i vnitrostátní úrovni včetně právní úpravy boje s nezákonnými činy proti civilnímu letectví. Porozumět podstatě terorismu, znát profil teroristů a strukturu teroristických organizací. Umět popsat typy teroristických útoků proti civilnímu letectví a možné způsoby obrany proti těmto útokům. Dokázat klasifikovat bezpečnostní opatření po formální a materiální stránce, rozumět problematice detekčních kontrol v kontextu kontrol bezpečnostních. Vytvořit základ pro případné profesní zapojení do civilní letecké dopravy či působení na veřejných civilních letištích.

Hlavní témata - obsah předmětu

1. Organizační a administrativní pokyny a podmínky k absolvování předmětu. Základní pojmy: Rozpis odpovědnosti za ochranu civilního letectví ČR před protiprávními činy. Právní regulace civilního letectví a letecké bezpečnosti. Létání, letectví. Klasifikace letectví. Letouny a letadla a jejich klasifikace. Letiště, jeho definice. Klasifikace letišť. Struktura letišť z hlediska bezpečnosti. Pojem bezpečnost v civilním letectví, vztah „Safety“ a „Security“. Ochrana citlivých informací. Odpovědnost orgánů státní správy za ochranu civilního letectví před protiprávními činy. Ostatní subjekty uplatňující normy letecké bezpečnosti. Mezinárodní a národní letecké právo veřejné a soukromé. Evropské letecké právo, české letecké právo. Principy a prameny leteckého práva, Chicagská úmluva. Mezinárodní vládní a nevládní organizace v civilním letectví. Právní úprava boje s nezákonnými činy proti civilnímu letectví. Mezinárodní úmluvy, relevantní ustanovení českého trestního zákona, zákon o civilním letectví. Letecký předpis L 17, národní bezpečnostní programy.

2. Terorismus - terorismus obecně, jeho stručná historie, definice terorismu, profil teroristy, struktura teroristických organizací. Analýza teroristické strategie. Letecký a letištní terorismus, typy teroristických útoků proti civilnímu letectví. Klasifikace a charakteristiky ohrožujících cestujících. Kazuistiky (Ann Murphy Case, PANAM 103, Shoe Bomber, Christmas Bomber, ap.).

3.Bezpečnostní postupy v civilním letectví. Rozdělení bezpečnostních opatření po formální a materiální stránce. Rozdělení bezpečnostních opatření podle typů činnosti: zpravodajská ochrana, objektová ochrana, ověřování spolehlivosti, bezpečnostní a detekční kontroly, bezpečnostní prohlídky a kontroly letadel, palubní bezpečnostní doprovody, přeprava potenciálně nebezpečných cestujících. Řešení zvláštních situací: bomba na palubě, únos letadla, útok v terminálu, indikace vizuální či procesní rozvědky. Reakce na telefonické vyhrůžky.

4. Problematika zakázaných předmětů v civilním letectví, zbraní a výbušných systémů. Předměty, materiály a látky vyloučené z letecké dopravy, ohrožující předměty přepravované za zvláštních podmínek. Širší a užší pojetí, resp. definice zbraně. Zbraně chladné, střelné a palné, jejich klasifikace a účinnost. Letecká přeprava legálně držených palných zbraní a munice. Výbušné látky, výbušné zbraně a výbušné systémy, jejich konstrukce a účinnost. Improvizované a nástražné výbušné systémy, typy iniciačních nástrah. Reakce na výskyt či nález zbraní, explicitních výbušných systémů a podezřelých neidentifikovaných předmětů, materiálů či látek.

5. Vybrané druhy, metody a technické prostředky detekčních kontrol. Problém odhalení zakázaného předmětu, klasifikace detekčních kontrol. Vizuální kontrola, fyzická kontrola, detekční kontrola pomocí RTG zařízení, detekce výbušin, detekce kovů, personální scannery. Základy interpretace obrazových výstupů RTG zařízení. Reakce na detekované zakázané a nebezpečné předměty podle priorit. Skrytí a kamufláž zakázaných a nebezpečných předmětů. Rezervy jednotlivých typů detekčních kontrol.

6. Osobní ochrana pracovníků v civilním letectví. Reakce na střelbu a výbuchy. Situace rukojmích, zásady pro zvýšení pravděpodobnosti přežití. Stockholmský a Londýnský syndrom, syndrom Johna Wayna. Zásady prevence individuálních kriminálních útoků. Závěrečné opakování, diskuse k předmětu.