Brand management

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit znalosti marketingu a marketingové komunikace o problematiku značky a jejím budování jako významné konkurenční výhodě na trhu a ke snížení rizik podnikatelské činnosti. Studenti porozumí obsahu dalších souvisejících pojmů jako je reputace, Image, logo, Corporate Identity a obchodní značka, ale i vnímání a chování spotřebitelů ve vztahu ke značce. Studenti se seznámí s nástroji měření značky i procesem vytváření hodnoty značky, plánováním a řízením značky i důvodech jejího rebrandingu. Získají povědomí o právních a etických aspektech souvisejících se značkou a její ochranou.

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Student po absolvování předmětu

  • Zná základní pojmy související s Brandem a jeho budováním a řízením
  • Pochopil podstatu značky a její různé interpretace i vnímání a chování spotřebitelů ve vztahu ke značce
  • Získal znalost o základních nástrojích měření značky a určování její hodnoty
  • Získal znalost, jak firmy značku plánují, definují její vizi a poslání a jak značku řídí a jaké mohou být důvody pro její přeměnu
  • Seznámil se s etickými aspekty a právní ochranou značky
 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1. Základní pojmy související s Brandem a Brand managementem – reputace, image, Logo, logo manuál, Corporate Identity.

2. Brand – definice značky. Historie značky. Obchodní značka/ Trademark.

3. Interpretace značky založené na perspektivě vstupu, výstupu a čase.

4. Vnímání spotřebitele a jeho chování ve vztahu ke značce.

5. Hodnota značky. Love Brand. Příklady úspěšných značek.

6. Měření značky – hlavní metody měření a oceňování značky.

7. Strategické plánování značky. Vize, mise, poslání značky.

8. Proces vytváření značky, vč. tvorby designu. Příklady z praxe.

9. Strategie a strategické řízení značky. Strategie marketingové komunikace Brandu.

10. Rebranding – důvody, příklady z praxe.

11. Nové přístupy v řízení značky v digitálním věku.

12. Sociální odpovědnost firem a etické otázky budování značky a právní ochrana majetku značky.