České a evropské mediální právo

Zaměření předmětu

Cílem předmětu České a evropské mediální právo je poskytnout studentům komplexní přehled právní úpravy jednotlivých aspektů médií v České republice, a to jak z oblasti úpravy veřejnoprávní, tak i soukromoprávní. Předmětná právní úprava je pak implementována do extenzivnějšího společenského kontextu a média jsou zkoumána z pohledu mediální vědy, politologie a sociologie. Pozornost je věnována i teoretickým otázkám vymezení recentních médií a jejich funkcím a systémovému zařazení institutů mediálního práva. Stranou zájmu však nezůstává ani komplexní rozebrání současného fenoménu internetových médií, a to především zpravodajských serverů, vysílání po internetu, resp. nelineární vysílání audiovizuálního obsahu prostřednictvím internetu. Vedle rozboru právní regulace a její ovlivnění evropskou legislativou, je zájem věnován též recentní domácí i zahraniční judikatuře. Obsahem přednášek je mimo jiné vymezení základních institutů mediálního práva s tím, že je zkoumán jejich vliv na další stránky společenského života. Pozornost je věnována též historii mediálního práva a médií vůbec na území českých zemí.

 

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopní:

  • orientovat se v oblasti současné legislativy vztahující se k médiím
  • získají komplexní přehled o jednotlivých etapách vzniku recentní legislativy
  • získají přehled o úpravě mediálního práva v oblasti Evropské unie
  • schopnost orientace v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie, týkající se nejvýznamnějších rozhodnutí v dané oblasti.
 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1. Veřejnoprávní a soukromoprávní úprava právních předpisů vztahující se k problematice médií.
2. Mediální věda, politologie, sociologie.
3. Základní instituty mediálního práva. Pojem.
4. Základní instituty mediálního práva. Charakteristika.
5. Internet jako fenomén mediálního věku. Právní úprava.
6. Ochrana osobnosti a dobré pověsti dle právního řádu České republiky.
7. Judikaturní činnost Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany osobnosti a dobré pověsti.
8. Nejvýznamnější nálezy Ústavního soudu ČR v této oblasti.
9. Tiskové právo a média veřejné služby I.
10. Tiskové právo a média veřejné služby II.
11. Pojem tiskového práva, prameny tiskového práva a jeho vztah k jiným právním odvětvím.
12. Regulace reklamy v retrospektivní a recentní reflexi.