Daňový systém

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Cílem předmětu je získat znalosti z daňového systému České republiky, především z oblasti daně z příjmů fyzických a právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně silniční, daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí. Ve výkladu je kladen důraz na praktické hledisko vysvětlení a možnosti využití znalostí v praktickém životě. Předmět lze v základním pojetí považovat za východisko pro případnou budoucí přípravu posluchače pro zkoušky daňového poradce.

Výstupy z učení

Student po absolvování předmětu porozumí základní problematice daňového systému České republiky a bude schopen na přiměřené úrovni komunikovat s daňovým poradcem.

Odborné znalosti – student:

Student bude znát v základním pojetí problematiku určení poplatníka daně, plátce daně, předmětu a osvobození od daně.

Student bude znát základní postup pro stanovení základu daně jednotlivých daní.

Student bude schopen v mírně pokročilé úrovni sestavit přiznání k příslušné dani českého daňového systému.

Odborné dovednosti - student:

Student bude umět na základní úrovni stanovit potenciální okruh daní, který se vztahuje na konkrétní transakci v praktickém životě.

Student bude umět nalézt příslušné informace v aktuálních právních předpisech.

Student bude umět propojit znalosti z účetnictví a daňové evidence do předmětu a základu daní českého daňového systému.

Obecné způsobilosti (klíčové, přenositelné kompetence) – student:

Je schopen argumentovat.

Je schopen analyzovat.

 

Osnova:

  1. Daň z příjmů fyzických osob. Poplatník daně. Předmět daně. Osvobození od daně. Dílčí daňové základy. Příjmy ze závislé činnosti.
  2. Daň z příjmů fyzických osob. Příjmy ze samostatné činnosti. Příjmy z kapitálového majetku. Příjmy z nájmu. Ostatní příjmy. Základ daně. Nezdanitelná část základu daně. Položky odčitatelné od základu daně. Stanovení daně. Slevy na dani.
  3. Daň z příjmů právnických osob. Poplatník daně. Předmět daně. Osvobození od daně. Transformace výsledku hospodaření na základ daně. Položky odčitatelné od základu daně. Stanovení daně.
  4. Daňové aspekty pohledávek. Daňové aspekty hmotného a nehmotného majetku.
  5. Daň z přidané hodnoty. Obecná ustanovení. Uplatňování daně. Daňové subjekty. Místo plnění. Vymezení plnění. Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit. Daňové doklady. Základ daně a výpočet daně. Oprava základu daně a oprava výše daně. Opravný daňový doklad. Sazby daně.
  6. Daň z přidané hodnoty. Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně. Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně. Odpočet daně. Režim přenesené daňové povinnosti. Správa daně v tuzemsku.
  7. Daň silniční. Předmět daně. Osvobození od daně. Poplatníci daně. Základ daně. Sazby daně. Vznik a zánik daňové povinnosti, splatnost, placení a zaokrouhlování daně a záloh na daň. Sleva na dani. Zdaňovací období. Daňové přiznání.
  8. Daň z nemovitých věcí. Daň z pozemků a daň ze staveb. Poplatníci daně. Osvobození od daně. Základ daně. Sazba daně. Zvýšení daně. Místní koeficient. Zaokrouhlování. Jednotky. Zdaňovací období. Správa daně.
  9. Daň z nabytí nemovitých věcí. Subjekt daně. Předmět daně. Osvobození od daně. Základ daně. Sazba, výpočet a rozpočtové určení daně. Správa daně.