Dějiny politického myšlení

Cíle předmětu:

Cílem kurzu je v přehledné, koncizní a komplexní podobě seznámit studenty s nejdůležitějšími politickými proudy politického myšlení od starověku až do současnosti. Nedílnou součástí kurzu je četba primární literatury spojená s rozborem textů v rámci cvičení. Smyslem a účelem je osvojení si schopnosti kriticky posoudit stěžejní problémy a koncepty dějin politických idejí. Základní výukovou metodou je přednáška ke každému z témat, která zasazuje povinnou literaturu do kontextu dějinně-myšlenkového vývoje a podrobně se věnuje vybraným problémům a tématům. Na cvičení s povinnou účastí (max. 1 řádně omluvená absence) se studenti/ky připravují čtením zadaných vybraných klasických textů od vyučujícího (naleznou je předem v PDF ve studijních materiálech v Informačním systému AMBIS). Požadováno je též jejich aktivní zapojení se do diskuse s vyučujícím i mezi sebou navzájem.

Osnova:

 1. Politické myšlení starověku (Herodótos, Sokrates, Platón, Aristoteles, Thukydides, Pseudoxenofon, Cicero, Marcus Aurelius)
 2. Středověké křesťanské politické myšlení (sv. A. Augustin, Hinkmar z Remeše, Jan ze Salisbury, sv. T. Akvinský, Jiljí Římský, bl. Jakub z Viterba, Marsilius z Padovy, Dante, Bartolus ze Saxoferrata, Jan Viklef)
 3. Politické myšlení renesance a reformace (N. Machiavelli, C. de Seyssel, F. de Victoria, M. Luther, J. Bodin, J. Kalvín, M. de L'Hospital, É. de la Boétie, G. Botero, B. Spinoza, obhajoba panovnického absolutismu, monarchomachové)
 4. Sociální utopisté (sv. T. Morus, F. Bacon, T. Campanella, J. Harrington, R. Owen, Ch. Fourier, H. de Saint-Simon, É. Cabet, E. G. Morelly, G. B. de Mably, G. Babeuf, L. A. Blanqui, W. Weitling, kritika utopického myšlení)
 5. Přirozené právo, teorie společenské smlouvy a počátky mezinárodního práva: F. Suárez, H. Grotius, R. Filmer, T. Hobbes, A. Sidney, Ch. L. Montesquieu, J. Locke, P. Bayle)
 6. Osvícenství a jeho kritici (utilitarismus, J. J. Rousseau, D. Hume, E. Burke, I. Kant, abbé Siéyès, V. von Humboldt, Listy federalistů, ultramontanisté)
 7. Politické myšlení 19. století: J. S. Mill, G. W. F. Hegel, A. de Tocqueville, K. Marx, B. Engels, F. Lassalle, anarchismus a syndikalismus, rasismus jako politická teorie)
 8. Liberalismus a egalitarismus ve 20. století (B. Croce, J. Rawls, I. Berlin,R. Dworkin)
 9. Pravicová kritika liberalismu, právní positivismus, republikanismus (C. Schmitt, G. Gentile, H. Kelsen, H. L. A. Hart, H. Arendt)
 10. Komunitarismus, katolické sociální učení, libertarianismus a neoliberalismus (M. Sandel, Ch. Taylor, M. Walzer, A. MacIntyre, F. A. Hayek, R. Nozick)
 11. Marxistické a postmarxistické myšlení 20. století (V. I. Lenin, K. Kautsky, A. Bebel, E. Bernstein, A. Gramsci,J. Habermas, E. Fromm, T. Adorno, M. Horkheimer, L. Althusser, G. Lukács, A. Honneth, C. Offe, W. Streeck, G. Cohen)
 12. Moderní a postmoderní myšlení 20. století (tradiční konzervatismus, neokonzervatismus a paleokonzervatismus, feminismus, environmentální politické myšlení, multikulturalismus, africké politické myšlení, biopolitika, radikální demokracie, komunitní aktivismus a alterglobalismus)