Destinační management

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s odbornou terminologií používanou v řízení destinací cestovního ruchu, s funkcemi a postavením organizací destinačního managementu v ČR, poukázat na možnosti vytváření a rozvoje destinací cestovního ruchu, objasnit význam destinací cestovního ruchu pro rozvoj národní a regionální ekonomiky. Předmět využívá četných případových studií a dobré příklady z praxe (best practices).

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování předmětu bude student schopen

  • orientovat se v zásadách a principech marketingu a řízení destinace CR;
  • uskutečnit segmentaci trhu a pozicionování;
  • sestavit marketingový mix destinace; sestavit marketingový plán pro destinaci;
  • orientovat se v současných trendech marketingu a řízení destinací v ČR a v zahraničí;
  • využívat informační technologie v marketingu a řízení destinace; aplikovat principy udržitelnosti rozvoje cestovního ruchu v destinaci;
  • uskutečnit marketingovou analýzu destinace; analyzovat, kontrolovat a hodnotit úspěšnost využití marketingových nástrojů v řízení destinace;
  • orientovat se v aktuální problematice řízení destinací v EU;
  • orientovat se v principech vytváření a legislativě ovlivňující vytváření organizací destinačního managementu (DMO);
  • orientovat se v principech vytváření sítí (networking) mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem.
 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1. Vytváření destinací CR. Objasnění požadavků k úspěšnému zakončení předmětu. Seznámení se studijní literaturou.

2. Koncept managementu a organizace destinace.

3. DMO. Governance a leadership v destinaci - případová studie - přednáška odborníka z praxe.

4. Partnerství v destinaci. Vztahy se zájmovými skupinami (stakeholders) a residenty.

5. Řízení udržitelného cestovního ruchu v destinaci.

6. Konkurenceschopnost destinace a její měření.

7. Sociologický výzkum, zkoumání spokojenosti a loajality návštěvníků.

8. Tvorba strategií a regionálních plánů v destinacích CR.

9. Chování návštěvníků v cestovním ruchu.

10. Řízení rizik a krizí v destinaci.

11. Řízení návštěvnických toků v destinaci. Overtourism.

12. Trendy a výzvy pro destinace CR a DMO.