Drogy a toxikomanie

Zaměření předmětu

Studenti budou znát a umět vysvětlit dělení drog, drogové závislosti a prevenci v této problematice. Budou umět popsat a hodnotit trestně-právní úpravu. Interdisciplinární předmět specializačního charakteru s důrazem na teoretickou i praktickou vyváženost současného stavu naučí studenty vyhledávat a zpracovávat aktuální informace z níže uvedených oblastí: návykových látek (NL), dopingových prostředků (AS, AAS), trestně-právní problematiky, nových trendů v problematice -„NSD“, činnost a zákonná vymezení OČTŘ v procesu dokazování v rámci trestního řízení – zaměřeno na důkazní prostředky: analýzy, odborné expertízy a screeningové metody, poohlédnutí na mezinárodní boj proti drogám, organizování a realizování protidrogové politiky v ČR, prevence apod.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Drogy a společnost – pohled do historie.
 2. Přehled přírodních drog.
 3. Přehled základních druhů syntetických drog, zneužívání léčiv.
 4. Prekurzory, anabolika, doping.
 5. Identifikace OPL v zadržených zásilkách a v biologickém materiálu.
 6. Drogová kriminalita, drogová scéna ve věznicích.
 7. Alkohol a kriminalita.
 8. Právní úprava drogové problematiky v ČR a v EU.
 9. Národní strategie protidrogové politiky vlády ČR na léta 2010-2018.
 10. Vývoj mezinárodní spolupráce od počátku 20. st. po současnost.
 11. Zdravotní a sociální aspekty závislostí.
 12. Přístupy k řešení drogového problému ve vybraných zemích (USA, Švýcarsko, Holandsko).