Ekonomika cestovního ruchu

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je zprostředkovat informace o ekonomických souvislostech rozvoje cestovního ruchu na různých úrovních řízení a politice cestovního ruchu jako východiska řízení a dosahování užitku v cestovním ruchu. 

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni použít osvojené znalosti při hodnocení ekonomických a sociálních účinků cestovního ruchu v podmínkách společensky odpovědného chování podnikatelského a veřejného sektoru, kompetentní na kritické posouzení účinků cestovního ruchu na ekonomiku a společnost z hlediska cílů jeho rozvoje a politiky státu v cestovním ruchu, a to i z hlediska politiky EU v cestovním ruchu, používat elementární metody hodnocení účinků cestovního ruchu vzhledem k jeho ekonomické funkci a konečný (hodnotový a užitkový) efekt cestovního ruchu, analyzovat statistické údaje o domácím, zahraničním a mezinárodním rozvoji cestovního ruchu z hlediska různých přístupů a potřeb soukromého a veřejného sektoru, aplikovat získané poznatky při hledání a hodnocení účinků rozvoje cestovního ruchu, pracovat na různých stupních podnikové sféry, kde dokáží posuzovat ekonomické aspekty cestovního ruchu z hlediska politiky cestovního ruchu na národní úrovni a politiky EU v cestovním ruchu. 

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1. Předmět ekonomiky cestovního ruchu. 

2. Cíle rozvoje cestovního ruchu. 

3. Cestovní ruch jako ekonomická činnost a jeho kvantifikace. 

4. Spotřeba v cestovním ruchu. 

5. Příjmy cestovního ruchu. 

6. Zaměstnanost v cestovním ruchu. 

7. Cestovní ruch v regionálním rozvoji. 

8. Cestovní ruch v platební bilanci státu. 

9. Cestovní ruch v ekonomice rozvojových zemí. 

10. Konečný efekt cestovního ruchu. 

11. Politika státu v cestovním ruchu; podstata, obsah, cíle a nástroje státní politiky. Model politiky cestovního ruchu států OECD. 

12. Politika Evropské unie v cestovním ruchu. Politika státu v cestovním ruchu v České republice a na Slovensku.