Environmentální hrozby v kontextu změny klimatu

Zaměření předmětu

Předmět reaguje na současnou poptávku po informacích o klimatické změně a jejích dopadech. V rámci předmětu budou představeny nejvýznamnější celosvětové environmentální hrozby, jejich dopady a změny v jejich intenzitě vyvolané současnou změnou klimatu. Hrozby týkající se přímo území ČR budou dále blíže specifikovány na konkrétních případech. Pozornost bude věnována také environmentální bezpečnosti v krajině a představeny budou rovněž scénáře možného budoucího vývoje.

Výstupy z učení

Po absolvování předmětu budou studenti chápat základní fyzickogeografické charakteristiky vybraných environmentálních hazardů, budou rozumět podstatě a základním procesům způsobujícím klimatickou změnu, budou schopni kriticky posuzovat často rozličné informace o klimatické změně přicházející např. z médií nebo od politických představitelů a lépe reflektovat šíři současných názorů na toto téma.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Příčiny probíhající změny klimatu
 2. Průběh změny klimatu ve světě a na území ČR
 3. Přehled významných environmentálních hrozeb v minulosti
 4. Dopady vybraných celosvětových environmentálních hrozeb I
 5. Dopady vybraných celosvětových environmentálních hrozeb II
 6. Dopady vybraných celosvětových environmentálních hrozeb III
 7. Dopady vybraných celosvětových environmentálních hrozeb IV
 8. Environmentální bezpečnost
 9. Způsoby hodnocení environmentálních hrozeb
 10. Očekávaný vývoj změny klimatu
 11. Mitigační opatření
 12. Možnosti adaptace na změnu klimatu