Evropská unie

Zaměření předmětu

Kurz si klade za cíl poskytnout přehled historického vývoje i současného fungování institucí Evropské unie. V historicko-teoretické části budou diskutovány nejdůležitější vybrané teoretické přístupy k evropské integraci v kontextu vývoje politiky Evropských společenstev od 50. let minulého století. Hlavní část předmětu bude představovat rozbor fungování institucí Evropské unie dle Lisabonské smlouvy. Navíc budou rozebrány další součásti unijních struktur. V kurzu se studenti a studentky obeznámí také s elementární odbornou terminologií a aktuálními tématy souvisejícími s diskusí o současné kondici EU. Předmět umožňuje poznat a pochopit mechanismy fungování Unie, institucionální uspořádání a základní pravomoci unijních institucí a jejich subsidiární vztah k institucím národním.

Osnova:

1. Nositelé evropské integrace
2. Historický vývoj evropské integrace
3. Právní subjektivita EU a supranacionalita
4. Hlavní instituce Unie
5. Evropský parlament, volby do Evropského parlamentu a jejich právní úprava
6. Evropská komise
7. Rada EU, Evropská rada, Rada Evropy
8. Evropský ombudsman a evropský veřejný žalobce
9. Výbory, poradní orgány a agentury EU
10. Petiční právo a evropská občanská iniciativa
11. Politiky Unie a evropské fondy
12. Nejnovější vývoj EU