Evropská unie

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je poskytnout přehled historického vývoje i současného fungování institucí Evropské unie s ohledem na význam a roli regionů v EU (zesíleně od 90. let 20. století). Důraz je kladen na historicko-teoretickou i aktuální problematiku. V historicko-teoretické části budou diskutovány nejdůležitější vybrané teoretické přístupy k evropské integraci v kontextu vývoje politiky ES/ES od 50. let minulého století. Hlavní část předmětu bude představovat rozbor fungování institucí Evropské unie dle schválené Lisabonské smlouvy. Navíc budou rozebrány další součásti evropských struktur (výbor regionů), mimo jiné i takové, které nově zavedla Lisabonská smlouva, například Evropská služba vnější akce. Výklad uzavře aktuální téma současného stavu EU, dopad finanční krize na regiony v evropských zemích a diskuse otázek souvisejících s budoucím vývojem Unie, prohlubováním evropských struktur i případným rozšiřováním EU.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Studenti si osvojí znalost Evropské unie se zaměřením na roli regionů. Seznámí se detailně se současným fungováním institucí EU dle Lisabonské smlouvy, a to v kontextu institucionálním, historickém, teoretickém i ve světle aktuálních evropských témat. Porozumí principům a hlavním myšlenkám evropské integrace a dynamice vztahů mezi státy, EU a regiony.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Pojem integrace; historie, teorie a evropská integrace
 2. Nositelé integrace: formální a neformální integrace
 3. Historické kořeny a vývoj evropské integrace
 4. Teoretická rovina: realistický vs. liberální pojem politiky
 5. Metodická rovina: mezivládní vs. supra/nadnárodní model
 6. Národní stát, regiony a evropská integrace: Je „europeizace” řešením?
 7. Instituce EU (praxe) – složení, fungování, legislativní proces
 8. Evropská komise, Rada EU, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr
 9. Výbor regionů, Poradní orgány, agentury
 10. Evropské projekty přelomu tisíciletí (východní rozšíření a transformace EU – funkcionální a teritoriální faktory)
 11. Prohlubování EU (Lisabonská smlouva a poté)