Evropské politiky a evropské právo

Zaměření předmětu

Kurz představuje sektorové unijní politiky a komunitární právo, jakožto agendu věcně příslušných orgánů státní správy. Cílem je seznámit se s tematickou náplní politik Evropské unie a s právním rámcem její činnosti, tedy sférami relevantními pro členské státy, jejich zastoupení, vnitrostátní politiku a veřejnou správu. Pozornost bude věnována např. oblasti koordinace hospodářských politik EU, financí a rozpočtu EU, společné obchodní politiky, strukturálních fondů a regionálních programů, justice a vnitra, společné zemědělské politiky, dopravy, telekomunikací, migrační a azylové politiky, apod. Zároveň kurz objasní institucionální rámec EU pro výkon sektorových politik, stejně jako adekvátní právní mechanismy. V širším měřítku bude představeno právo Evropské unie, jeho prameny a systém, vč. evropského institucionálního práva, právní úpravy vnitřního trhu či řízení před unijními soudy. Na kurzu participují experti přes unijní sektorové politiky a odborníci ze státní správy. 

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Studenti se budou orientovat v evropských politikách, jejich tématech, institucionálním rámci, procesech a právním režimu, tedy v agendě EU tak, jak se jí zabývají státní orgány ČR. Studenti porozumí roli členských států EU, vnitrostátní kompetenci jejich orgánů i vztahu vůči Bruselu, stejně jako aktuálním tématům sektorových politik EU. Zároveň si osvojí praktickou znalost práva Evropské unie, a to jak institucionálního, tak relevantních hmotněprávních a procesněprávních pravidel.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1. Evropské politiky a Evropská unie

2. Právní rámec politik EU

3. Hospodářské a sociální otázky a COREPER I

4. Politické, finanční a zahraniční otázky a COREPER II

5. Strukturální fondy EU

6. Sektorové unijní politiky, integrace a rozšíření EU

7. Prameny a systém práva EU

8. Evropské institucionální právo

9. Vnitřní trh a hospodářská a měnová unie

10. Oblast svobody, bezpečnosti a práva

11. Soudní ochrana práva EU

12. Evropské politiky, právo EU a státní správa ČR