Finanční řízení a management vybraných složek veřejné ekonomiky v ČR

Organizační a finanční zajištění nabídky vybraných veřejných služeb na národní, regionální a místní úrovni. Rozdělení pravomocí, úkolů mezi jednotlivé stupně veřejné správy. Cíle politik, jejich vázanost právními předpisy, strategiemi a koncepcemi. Způsob financování provozních i investičních výdajů. Základní problémy, výzvy. Jedná se např. o oblast školství, vnitřní a vnější bezpečnosti, zdravotní péči, budování dopravní infrastruktury a zajištění dopravní obslužnosti. Student nalezne uplatnění při zajišťování veřejných služeb na úrovni obcí, měst, krajů či organizačních složek státu.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v řízení a ve způsobech financování vybraných sektorů veřejné ekonomiky.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1. Systém financování veřejných služeb v ČR, vazby veřejných rozpočtů

2. Řízení a financování školství – mateřské, základní a střední

3. Řízení a financování školství – vysoké školství, veřejné vysoké školy, státní školy

4. Řízení a financování výzkumu a vývoje, GAČR, TAČR

5. Řízení a financování výzkumu a vývoje AV ČR

6. Řízení a financování obrany

7. Řízení a financování vnitřní bezpečnosti

8. Řízení a financování zdravotní péče

9. Řízení a financování dopravní infrastruktury

10. Řízení a financování dopravní obslužnosti

11. Řízení a financování – oblast životního prostředí I

12. Řízení a financování – oblast životního prostředí II