Finanční řízení a management vybraných složek veřejné ekonomiky v ČR II

Zaměření předmětu

Organizační a finanční zajištění nabídky vybraných veřejných služeb na národní, regionální a místní úrovni. Rozdělení pravomocí, úkolů mezi jednotlivé stupně veřejné správy. Cíle politik, jejich vázanost právními předpisy, strategiemi a koncepcemi. Způsob financování provozních i investičních výdajů. Základní problémy, výzvy. Jedná se např. o oblast – sociálních a zdravotních služeb, kultury, rozvoje venkova, průmyslové politiky a politiky podpory MSP, cestovního ruchu, regionální politiky a vybraných evropských politiky realizovaných orgány veřejné správy ČR. 

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v řízení a ve způsobech financování vybraných sektorů veřejné ekonomiky. 

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Systém financování veřejných služeb v ČR, vazby veřejných rozpočtů
 2. Řízení a financování sociálních a zdravotních služeb
 3. Řízení a financování oblasti kultury a památkové péče
 4. Řízení a financování oblasti cestovního ruchu
 5. Řízení a financování průmyslové politiky, exportu, malého a středního podnikání
 6. Řízení a financování rozvoje venkova
 7. Řízení a financování regionální politiky – na národní úrovni
 8. Řízení a financování regionálního rozvoje a regionální politiky – na regionální úrovni (aplikace na konkrétní kraje)
 9. Řízení a financování urbánního rozvoje a urbánní politiky
 10. Řízení a financování kohezní politiky I evropská a národní úroveň
 11. Řízení a financování kohezní politiky II národní a regionální úroveň
 12. Řízení a financování kohezní politiky III kontrola