Finanční účetnictví a auditing

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Cílem předmětu je podrobněji vysvětlit znalosti finančního účetnictví z bakalářského stupně studia a auditingu, včetně základních vazeb na daňový systém České republiky dle aktuálních právních předpisů. Předmět si klade za úkol poskytnout podrobnější informace o jednotlivých oblastech finančního účetnictví dle aktuálně účinných právních norem (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů; České účetní standardy) s akcentem na jednotlivé testovací metody v oblasti auditu účetní závěrky.

Posluchači budou seznámeni se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. Výklad bude doplněn o základní souvislosti českého daňového systému, bez jejichž znalosti lze jen těžko považovat studium finančního účetnictví a auditingu na magisterském stupni za kompaktní. Přínosem předmětu je rovněž získání praktického pohledu z reálného účetního a daňového světa, nikoliv pouze teoretické mentorování základních pouček a definic.

Student po absolvování předmětu podrobněji porozumí jednotlivým oblastem finančního účetnictví dle českých účetních předpisů ve vazbě na audit účetní závěrky, jakož i český daňový systém a bude schopen na přiměřené úrovni komunikovat s daňovými poradci a auditory.

Odborné znalosti – student:

- bude znát problematiku jednotlivých oblastí českého finančního účetnictví.

- bude znát základní souvislosti českého daňového systému ve vazbě na finanční účetnictví.

- bude znát v základním pojetí problematiku auditingu, auditu a controllingu.

- bude znát základní souvislosti ve vztahu mezi účetnictvím a auditem.

- bude znát úpravu auditu dle českých právních předpisů.

Odborné dovednosti - student:

- bude umět na pokročilé úrovni aplikovat znalosti pro sestavení účetní závěrky dle českých účetních předpisů a sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob dle českých daňových předpisů.

- bude umět na základní úrovni aplikovat postup pro přípravu účetní jednotky na audit. Student bude umět nalézt příslušné informace v aktuálních právních předpisech.

- bude umět propojit znalosti z účetnictví do auditu dle českých právních předpisů.

Obecné způsobilosti (klíčové, přenositelné kompetence) – student:

Je schopen argumentovat.

Je schopen analyzovat.

Osnova:

  1. Vymezení finančního účetnictví dle českých právních předpisů. Vzájemná vazba finančního účetnictví, finančního auditu a daňového systému České republiky. Fyzická osoba – účetní jednotka s příjmy dle § 7 až § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů). Příjmy právnické osoby ve vazbě na české právní, účetní a daňové předpisy. Aspekty podnikání fyzických a právnických osob na území České republiky a v zahraničí. Auditing. Audit. Controlling. Podstata a druhy. Organizace auditorské profese. Právní úprava auditu dle českých právních předpisů.
  2. Zásoby z účetního a daňového pohledu. Audit zásob. Využití hmotného a nehmotného majetku v podnikání a základní právní, účetní a daňové souvislosti. Audit dlouhodobého majetku. Příprava účetní jednotky na audit. Auditorské postupy. Dokumentace. Posouzení rizika zakázky. Porozumění činnosti v oblasti podnikání klienta. Porozumění účetnímu systému. Stanovení významnosti.
  3. Pohledávky z právního, daňového a účetního hlediska. Audit pohledávek. Auditorské postupy. Posouzení rizika na úrovni účetních zůstatků. Strategie a plán auditu. Plán testů kontrol. Plán testů věcné správnosti. Provedení auditu. Závěr auditu. Dopis vedení společnosti. Vydání zprávy auditora. Výrok auditora.
  4. Základy českého daňového systému ve vazbě na účetnictví – přímé daně. Auditorská zjištění.
  5. Základy českého daňového systému ve vazbě na účetnictví – nepřímé daně. Externí a interní audit, audit ve vybraných odvětvích.
  6. Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob. Základy vyššího účetnictví (akvizice, fúze).