Firemní komunikace a PR firmy

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Předmět je velmi praktickou formou výuky zaměřen na ucelený přehled fungování a principů firemní komunikace a PR firmy. Zaměřuje se obsahově na obě, tedy interní i externí komunikaci jako významnou složku fungování firmy, na specifikace různých forem komunikace, včetně specifik korporátní komunikace, komunikace menších firem, soukromého sektoru a komunikace veřejných institucí. Cílem je na praktických příkladech a případových studiích seznámit studenty s pravidly a příležitostmi sestavení vhodného komunikačního mixu, demonstrovat význam vhodného výběru a zacílení jednotlivých komunikačních nástrojů uvnitř firmy i navenek. Součástí výuky jsou také konkrétní příklady dobrých příkladů z praxe, včetně úspěšných komunikačních, interních i externích kampaní, krizové komunikace firem apod.

Studenti mají během výuky možnost sledovat práci komunikačního oddělení firmy, seznámit se se specifiky práce v oddělení komunikací, PR a media relations uvnitř firmy, zároveň vnímat význam pro celé prostředí fungování firmy, její reputaci, motivaci a loajalitu zaměstnanců. Výuka v tomto předmětu se zaměřuje také na postavení oblasti CSR (Corporate social responsibility) a jejího zakotvení ve firemní komunikaci a celkový přínos pro společnost.

Studenti jsou po ukončení předmětu schopni orientovat se v prostředí firemní komunikace, v rozdělení a specifikaci jednotlivých rolí uvnitř firmy pro efektivní fungování interní a externí komunikace. Znají jednotlivé formáty nástrojů firemní a podnikové komunikace, včetně jejich principů a zaměření pro účely interní nebo externí komunikace. Umí přenést získané poznatky do návrhu vhodného komunikačního mixu, znají specifika jednotlivých nástrojů komunikace ve firmě.

Cílem je demonstrovat nejrůznější role a pozice ve firemní komunikaci, jejich specifika, přiblížit rozdělení jednotlivých nástrojů PR a komunikace, znát moderní trendy ve firemní komunikaci, a to nejen z hlediska firmy, ale i z pohledu potenciálního zaměstnance firmy, jejího dodavatele, zástupce PR agentury, zástupců médií apod.

Obsah předmětu:

 1. Principy fungování interní komunikace, cíle a nástroje interní komunikace, specifika korporátní komunikace
 2. Komunikační kanály interní komunikace, interní newsletter, intranet, Hot news a další, corporate identity
 3. Role vedení firmy v interní komunikaci, význam spolupráce napříč odděleními
 4. Komunikace změnových procesů uvnitř firmy
 5. Budování loajality zaměstnanců, péče o spokojenost a motivaci zaměstnanců jako příležitost pro interní komunikaci, možné nástroje
 6. Out of box thinking
 7. Společenská odpovědnost firem – Corporate Social Responsibility jako součást komunikace firmy, její význam a propojení CSR do všech procesů fungování firmy
 8. Formáty firemních eventů a jejich principy z hlediska zaměření a účelu v interní/externí komunikaci
 9. Externí komunikace – její role, nástroje a formáty
 10. Specifika PR ve veřejném sektoru, státní správě a v soukromém sektoru
 11. Setkání s odborníkem z praxe firemní komunikace, diskuze a sdílení zkušeností z aktuální praxe
 12. Experti komunikace, potřebné dovednosti a znalosti, principy jejich práce, případové studie v oblasti trendů firemní komunikace