Gender, práce a péče

Cíle předmětu a výstupy učení:

Kurz se zaměřuje na analýzu genderových souvislostí práce a péče s důrazem na implikace pro sociální politiky. Kromě hlubšího pochopení souvislostí mezi sférami práce a péče a jejich vzájemné provázanosti se studující seznámí s tím, jak genderové nerovnosti prostupují a ovlivňují obě tyto klíčové oblasti našich životů a jakou roli v jejich strukturování hrají odlišné režimy sociálního státu. V rámci kurzu se budeme věnovat mj. i následujícím otázkám: Jak definujeme, co je to práce, a proč tomu tak je? Jak jsou udržovány a podporovány genderové nerovnosti v oblasti práce a péče? Jak genderové nerovnosti v těchto oblastech interagují s dalšími dimenzemi nerovností, jako jsou třída, rasa/etnicita aj.? Jakými nástroji mohou být tyto nerovnosti ovlivňovány? Po absolvování kurzu budou studenti/ky schopni porozumět hlubším souvislostem přetrvávajících genderových nerovností v oblasti práce a péče a vzájemnému propojení těchto sfér a seznámí se také s různými strategiemi, jak tyto nerovnosti ovlivňovat.

Kurz je rozdělen do čtyř tematických bloků: 1) Teoretická východiska a hlavní koncepty, 2) Genderové nerovnosti na pracovním trhu a v organizacích, 3) Genderové nerovnosti a péče a 4) Gender a welfare režimy (tj. režimy sociálního státu).

 

Osnova:

I Teoretická východiska a hlavní koncepty

 1. Gender jako analytická kategorie
 2. Intersekcionalita
 3. Gender, produkce a reprodukce
 4. Placená a neplacená práce
 5. Provázanost sféry produkce a reprodukce

II Genderové nerovnosti na pracovním trhu a v organizacích

 1. Genderové nerovnosti v ekonomice
 2. Genderové nerovnosti v rozhodovacích pozicích
 3. Politiky a nástroje odstraňování genderových nerovností ve sféře produkce

III Genderové nerovnosti a péče

 1. Proměna rodiny a postavení žen a mužů v rodině, genderové role v rodině
 2. Gender, péče a migrace; globální řetězce péče
 3. Politiky a nástroje na podporu genderové rovnosti v oblasti péče

IV Gender a welfare režimy

 1. Různé režimy sociálního státu a souvislosti s genderovými nerovnostmi