Hospodářská kriminalita

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je seznámit účastníky s problematikou hospodářské kriminality a jejím pojetím z pohledu trestněprávního a kriminalistického. Účastník bude po absolvování předmětu znát základní právní rámec související s hospodářskou kriminalitou a bude schopen kvalifikovat protiprávní jednání s trestněprávní legislativou. Účastník si osvojí kriminalistické postupy a metody používané při odhalování a vyšetřování hospodářské kriminality a bude se orientovat v procesních otázkách týkajících se prověřování a vyšetřování hospodářské kriminality.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1. úvod do problematiky hospodářské a ekonomické kriminality

- definování hospodářské kriminality,

- definice trestného činu,

- skutková podstata trestného činu,

- subsidiarita trestní represe,

- subjekty trestného řízení a stadia trestního řízení,

- trestní odpovědnost právnických osob

2. trestné činy proti měně a platebním prostředkům

3. trestné činy v oblasti daní a poplatků

4. trestné činy v oblasti hospodářské soutěže (závazná pravidla tržní ekonomiky)

5. trestné činy na kapitálovém trhu

6. trestné činy v oblasti duševního vlastnictví (průmyslové a autorské právo)

7. počítačová (kybernetická) kriminalita

8. trestná činnost v oblasti bankovního sektoru a pojišťovnictví

9. legalizace výnosů z trestné činnosti

10. hospodářská kriminalita a organizovaný zločin

11. kriminalistické postupy a metody při odhalování a vyšetřování hospodářské kriminality (procesní stránka prověřování a vyšetřování)

12. prostředky/možnosti ochrany proti hospodářské kriminalitě v rámci soukromého sektoru