Hospodářská politika

Zaměření předmětu

Hlavním cílem výuky tohoto předmětu je rozšířit znalosti v oblasti teorie a praxe hospodářské politiky a úlohy státu v oblasti národního hospodářství. Obsahem předmětu je hlubší výklad metodologie a základního aparátu používaného při tvorbě hospodářské politiky a hospodářsko-politického rozhodování v decizní sféře, charakteristika hlavních a dílčích oborů hospodářských politik, vývoj forem praktické hospodářské politiky ve vybraných vyspělých zemích, včetně způsobů začleňování ČR do integrace Evropské unie.

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování bude student schopen aplikovat své teoretické poznatky na problémy hospodářské politiky. Absolventi se budou schopni orientovat v alternativách možného ekonomického vývoje, interpretovat a kriticky hodnotit jeho konkrétní podmínky v širších a hlubších sociálně-politických souvislostech. 

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Současné teorie hospodářské politiky
 2. Ekonomický růst a jeho determinanty
 3. Příjmová nerovnost a redistribuce
 4. Trh práce a změny ve struktuře zaměstnanosti
 5. Fiskální politika a její pojetí v období recese
 6. Monetární politika a její pojetí v období recese
 7. Hospodářská politika a centrální banky
 8. Pojetí hospodářské politiky EU
 9. Pojetí hospodářské politiky ve vyspělých zemích
 10. Proměna hospodářské politiky ve společenských souvislostech
 11. Ekonomické krize a výzvy ke změně ekonomického paradigmatu
 12. Analýza dílčího vybraného problému hospodářské politiky