Informační systémy

Cíle a výstupy z učení:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními v praxi využívanými informačními systémy. Studenti získají praktické schopnosti získávání informací z těchto systémů a také se naučí pracovat se systémem pro evidenci dokumentů. Dále získají přehled o právních normách, které souvisí s informačními systémy, elektronickými smlouvami, či archivnictvím.

Osnova:

1. Informační systémy, základní pojetí informačních systémů (dále IS), trendy v oblasti IS/ICT.

2. Životní cyklus vývoje IS, manažerský pohled na řízení IS.

3. Legislativa a standardy, evropské a české právo pro oblast eGovernmentu, standardy a metodické pokyny pro tvorbu ISVS, zákony a vyhlášky související s ISVS.

4. Základní registry veřejné správy, datové schránky.

5. Ostatní databáze a rejstříky veřejné správy, služby systémů veřejné správy.

6. Představení problematiky informačních systémů ve veřejné správě. Používání elektronických dokumentů.

7. Evidence dokumentů. Životní cyklus dokumentů. Povinnost vedení spisové služby. Archivace dokumentů.

8. Seznámení se systémem SSL Ginis.

9. Legislativa týkající se práce s elektronickými dokumenty a jejich platností. Digitální podpis a související právní normy.

10. Problematika práce s elektronickými dokumenty. Možnosti aplikací spisové služby, problémy konverzí, časových razítek, datových schránek, datových nosičů.

11. Přehled zdrojů informací o platném a účinném právu a jejich relevance.

12. Systém ASPI.