Inovační procesy a konkurenceschopnost

Cílem předmětu je vysvětlit studentům význam inovací pro regionální rozvoj a seznámit je s možnostmi, jak inovační politika může ovlivnit rozvoj inovací na daném území. Cílem také je demonstrovat studentům, že každý regionální inovační systém je jedinečný a že tedy inovační politika musí být přizpůsobena na míru každému regionu.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování předmětu bude student schopen definovat základní pojmy z oblastí inovací a identifikovat a analyzovat roli jednotlivých aktérů v inovačním procesu. Student také bude schopen aplikovat nástroje na podporu inovací a posoudit jejich vhodnost v konkrétních podmínkách veřejného sektoru.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1.  Inovace: úvod do problematiky, vymezení základních pojmů.

2. Teoretické přístupy k pojetí a významu inovací.

3. Evropská politika podpory inovací.

4. Národní inovační systém ČR, strategické dokumenty pro rozvoj inovací.

5. Regionální inovační systémy, podpora inovací v regionech.

6. Sběr dat o inovacích, hodnocení inovačního prostředí, ukazatele hodnocení VaV.

7. Inovační centra, podnikatelské inkubátory a vědecko-technické parky.

8. Klastry, technologické platformy a ostatní kooperační uskupení.

9. Startupy.

10. Ochrana duševního vlastnictví.

11, Financování inovačních firem.

12. Design veřejných politik na podporu inovací.