Inovativní podnikání

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a aktuálními tématy vědy, výzkumu a inovací. Tyto poznatky umožňují pochopit principy sdílené ekonomiky, cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje. Dále pak identifikovat příležitosti v oblasti kreativního průmyslu. Využívat nástroje a formy podpor vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, projektů a národních strategií. Nové příležitosti přináší synergické efekty co-working, makerspaces a work-life-balance. Předmět je navržen s důrazem na okamžitou aplikaci v praxi.

Cílem výuky je zvládnutí základních pojmů, identifikování nových podnikatelských příležitostí kreativního průmyslu. Pochopení širšího systémového kontextu inovativního podnikání s důrazem na prostředí sdílené a cirkulární ekonomiky a udržitelný rozvoj; orientace v podpůrných programech a subjektech; sladění work-life-balance.

Osnova:

1. Historie podnikání, jeho podstata a základní orientace v tématu

2. Start – up systém

3. Inovační politika, věda a výzkum

4. Inovační strategie České republiky 2019–2030, projekty Horizon Europe, Visegrad Fund, NAKI III

5. Kreativní průmysl

6. Kulturní dědictví jako součást kreativního průmyslu

7. Vědeckotechnické parky a podnikatelské inkubátory

8. Brownfield – druhý život industriálních staveb

9. Co-working, makerspaces, work-life-balance

10. Sdílená ekonomika

11. Udržitelný rozvoj

12. Cirkulární ekonomika