Interkulturní komunikace II

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a problémy souvisejícími s interkulturní problematikou v pracovním prostředí, s informacemi o etnické a migrační situaci v ČR a ve světě a vlivu na trh práce. Hlavní důraz je kladen na komunikační dovednosti a komparativní pohled na kultury s důrazem na firemní prostředí. Studenti po absolvování předmětu budou schopni zhodnotit možnosti použití těchto poznatků pro pochopení interkulturní reality v pracovním prostředí, ev. navrhovat řešení problémů.

Výstupy z učení:

Po absolvování předmětu budou studenti schopni:
-vysvětlit základní pojmy související s interkulturní problematikou
-poskytnout základní informace o cizincích a migraci v ČR a ve světě
-popsat základní modely pro komparaci kultur
-aplikovat získané poznatky v pracovním prostředí
-posoudit využití měkkých dovedností v této problematice

Osnova:

1. Úvod do interkulturní komunikace

2. Základní pojmy a problémy. Kultura. (Etnikum, etnicita, etnické vědomí, národnost, kultura, akulturace, asimilace, předsudky a stereotypy)

3. Interkulturní, multikulturní, multietnická problematika. (Teoretické koncepce, multioborový přístup)

4. Multietnická a multikulturní realita světa, Evropy a ČR

5. Etnické klima ve společnosti a vliv na firemní prostředí

6. Komunikační schémata, aktéři a jejich role

7. Měkké dovednosti a jejich použití v interkulturní komunikaci

8. Komparativní pohled na kultury

9. Interkulturní komunikace ve firemním prostředí. Vyjednávací praktiky, etiketa.

10. Případové studie z firemního prostředí.

11. Informační zdroje, instituce, výzkumy, projekty s interkulturní problematikou. Zahraniční zkušenosti.

12. Prezentace a obhajoba prací studentů. Diskuse a zpětná vazba.