Interkulturní management

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Cílem předmětu je naučit studenty základním pojmům interkulturního managementu a praktickým dovednostem, které jim umožní být úspěšnými manažery v interkulturním prostředí. Studenti se naučí chápat, jak ovlivňuje kultura jejich myšlení a jednání, naučí se rozlišovat jednání, které je kulturně podmíněné. Dále se naučí používat teoretické interkulturní modely v praxi, obeznámí se se základními pravidly interkulturní komunikace, vyjednávání a koučování. V neposlední řadě se naučí základy práce v mezinárodních týmech.

Odborné znalosti, student: - zná základní pojmy interkulturního managementu - zná kulturní modely a interkulturní teorie - zná průběh kulturního šoku

Odborné dovednosti, student: - umí identifikovat interkulturní aspekty práce - umí komunikovat, vyjednávat a koučovat v interkulturním prostředí - umí využívat základní interkulturní nástroje

Odborné způsobilosti, student: - má schopnost vhledu do interkulturní situace - zvládá týmovou práci.

Osnova:

1. Úvod do interkulturního managementu. Základní pojmy.

2. Kultura a její definice. Kulturní modely.

3. Komparace kultur I.

4. Komparace kultur II.

5. Verbální a neverbální komunikace.

6. Kulturní šok a mechanismy jeho úspěšného zvládání.

7. Interkulturní týmy.

8. Vyjednávání napříč kulturami.

9. Koučování zaměstnanců v multikulturním prostředí I.

10. Koučování zaměstnanců v multikulturním prostředí II.

11. Vybraná přednáška manažera působícího v interkulturním prostředí.

12. Modelové interkulturní situace k procvičení.