Investiční bankovnictví

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Absolvování tohoto předmětu by mělo studentům napomoci pochopit podstatné vazby a souvislosti týkající se instrumentů obchodovaných na kapitálových trzích, techniky a postupy používané při obchodování na kapitálových trzích, úlohu a roli různých subjektů, kteří vystupují na kapitálových trzích. Pozornost bude také věnována jednak základním metodám a modelům využívaným při analýze investičních instrumentů a portfolií, zároveň však také teoretickému, praktickému a legislativnímu vymezení kapitálového trhu a subjektů, kteří zde působí.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: 

znát podstatu investičního bankovnictví a investiční služby, které OCP poskytují;

porozumět, jak fungují peněžní a kapitálové trhy a jaké funkce plní v tržní ekonomice;

vypočítat výnos, riziko a likviditu různých investičních instrumentů;

ohodnotit akcii nebo dluhopis s využitím elementárních metod, postupů a modelů fundamentální analýzy;

navrhnout vhodné portfolio podílových fondů

 

Osnova:

1.    Investiční bankovnictví: vymezení pojmu, investiční a komerční bankovnictví

2.   Charakteristika investičních služeb – hlavní a doplňkové

3.   Role institucionálních investorů na finančních trzích, jejich pozice, cíle, motivy

4.   Kritéria rozhodování investorů - výnos, riziko,likvidita

5.   Emisní obchody

6.   Investiční instrumenty

7.   Ohodnocování dluhopisů

8.   Obchodování akcií

9.   Investiční management portfolia subjektů investování: základní principy tvorby portfolia

10.  Kolektivní investování - vymezení, výhody, nevýhody

11.  Charakteristika jednotlivých typů podílových fondů

12.  Instituce kolektivního investování