Komunikace a rétorika

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Předmět přináší studentům praktickou formou možnost zlepšení komunikačních dovedností, osvojení si základních principů efektivní a empatické komunikace a prezentace, zlepšení předpokladů pro profesionální prezentaci, pro zlepšení kvality mluveného i psaného projevu na úrovní zástupce firmy, agentury nebo médií. Cílem je na praktických příkladech demonstrovat pravidla, doporučení, efektivní a ověřené postupy při přípravě a realizaci mluveného a psaného projevu. Výuka tohoto předmětu si klade za cíl připravit uchazeče na zajímavé, pro posluchače přínosné a efektivní sebeprezentace, prezentace projektů, produktů, služeb, řešení apod. Studenti budou znát postupy, jak zvládat náročné, vypjaté a krizové situace, které mohou při prezentacích a komunikačních příležitostech nastat. Součástí výuky jsou příklady z aktuální praxe a případové studie efektivní komunikace.

Studenti dokáží aplikovat získané poznatky v oblasti komunikace na výběru vhodných komunikačních nástrojů a volbě komunikačního mixu. Poznatky o efektivní prezentaci umí reflektovat v rámci přípravy na pohovor, na jednání, na prezentaci zvolené tematiky, znají základní pravidla profesionální komunikace, zároveň dokáží adekvátně reagovat na námitky, podněty a dotazy při prezentaci.

Osnova:

1. Základní pravidla efektivní a profesionální komunikace, vhled do problematiky aktuálního vývoje komunikace ve firemní praxi, význam seberozvoje pro oblast komunikace

2. Předpoklady pro zlepšení a rozvoj rétorických a prezentačních dovedností, osobnostní manažerské kompetence, psychologické aspekty pro zajímavou prezentaci, sebepoznání, práce s energií, základní rámec struktury prezentace

3. Asertivní a empatické jednání v komunikaci, význam emoční inteligence při efektivně zvládnuté komunikaci, zvládání komunikačních konfliktů v podnikové komunikaci, blokátory, výstup ze zóny komfortu

4. Práce se stresem, emocemi, kritikou a námitkami při prezentaci, zvládání zátěžových situací při komunikaci a prezentaci, snížení nervozity, příprava na prezentaci/komunikaci

5. Specifika cílové skupiny – posluchačů prezentace, orientace na klienta, psychologická a pracovní typologie, vtažení publika, otázky, storytelling, jak a čím oživit prezentaci

6. Interní komunikace ve firmě, principy a jednotlivé nástroje efektivní interní komunikace, efektivní vedení porad, komunikace v týmu. Specifika korporátní komunikace. Formáty firemních eventů a jejich principy z hlediska zaměření a účelu v interní/externí komunikaci

7. Externí komunikace – její role, nástroje a formáty, styly a nástroje externí komunikace firmy, budování reputace firmy, předpoklady a péče o reputaci firmy, hrozby a příležitosti, corporate design a corporate identity

8. Public Relations, specifika oblasti, základní pravidla PR a media relations, facilitace a moderace mediálních, PR a firemních eventů, návrh vhodného komunikačního mixu

9. Media training, příprava, zvládání stresu při interview, reakce na dotazy, námitky, bridging apod, Role tiskových odborů, tiskového mluvčího, PR a Media Specialistů

10. Komunikace v písemné formě, příprava textu v interní a externí komunikaci, principy práce s textem, autorizace, follow up, krizová komunikace, out of box thinking

11. Setkání a diskuze s odborníkem z praxe (media, komunikace, training, PR), sdílení zkušeností z aktuální praxe

12. Ukotvení získaných poznatků do praxe, nástroje komunikace, sebeprezentace, rozvoj komunikačního sebevědomí, prezentace studentů