Korupce a protikorupční politika ve VS

Cíle předmětu:

Cíl předmětu je zaměřen na pochopení problematiky korupce a možností protikorupčního boje. Absolvent bude znát a umět vysvětlit základní mechanismy korupčního jednání, principy, nástroje a techniky boje s korupcí. Bude umět vysvětlit možnosti prevence korupce a zdůvodní vhodné protikorupční strategie. S využitím odborných znalostí bude umět navrhnout vhodnou protikorupční strategii, zhodnotit korupční rizika v organizacích a navrhovat varianty praktického boje proti korupci. Důraz je kladen na problematiku právní úpravy ochrany oznamovatelů korupce a diskriminace.

Student bude schopen týmové spolupráce na tvorbě protikorupčních strategií. Celkově bude obecně způsobilý uplatňovat prokazatelné odborné znalosti a dovednosti k řízení a zajišťování bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku v kontextu problematiky korupce a s určitou mírou samostatnosti a odpovědnosti, a to i v míře přenositelné i mimo studovaný program. Teoretické přednášky budou doplněny případovými studiemi korupčních případů.

Témata:

1. Podstata a povaha korupce, vymezení základních pojmů

2. Historické kořeny korupce a její ekonomické a sociální důsledky

3. Korupce a legislativa

4. Korupce ve veřejné správě a její příčiny

5. Systémová korupce

6. Společenská odpovědnost firem v boji s korupcí

7. Měření míry korupce a korupce v globálním měřítku, výzkumy korupce

8. Vliv korupce na přímé zahraniční investice v globálním měřítku a v České republice

9. Korupce v mezinárodních obchodních operacích

10. Protikorupční strategie

11. Vliv managementu veřejné správy a soukromého sektoru na úspěšnost protikorupčních strategií

12. Prevence korupce