Kriminální a drogová kriminalita

Předmět kriminálně-bezpečnostního charakteru, který je zaměřen nejenom na drogy, NL, OPLJ, drogovou kriminalitu a toxikomanii, ale i na jiné problematiky s nimi souvisejícími. Jedná se o interdisciplinární předmět specializačního charakteru, kde je kladen důraz na teoretickou i praktickou vyváženost obsahové stránky v jednotlivých problematikách, kde bude využito aktuálních informací z mnoha oborů.

Hlavní okruhy a obsahové vymezení v daném předmětu

  • Drogy a společnost – stručný pohled historie drog, NL, OPL, dotýká se různých etnik, národů a náboženství, jejich přístupů a využití v rámci jejich společnosti. Vývoj ČR drogové scény před a po roce 1989.
  • Problematika a přehled jednotlivých drog, upřesnění základního pojmosloví, jejich dělení, přehled jejich zástupců s toxikologickým rozborem, složení a nebezpečnosti užívání. Přehled přírodních drog, syntetických drog, problematika prekurzorů, zneužívání léčiv a ostatních méně známých drog. V této souvislosti je zde řešena i problematika „NSD“, tzv. Nových syntetických drog v ČR.
  • Rozbor příčin a dopadů, vlivu drog na jedince a společnost, negativní dopady závislostního chování, závislostních poruch, rozbor jednotlivých typů závislostí, zohlednění morálně-výchovných principů, zdravotní, ekonomické a sociálně-právní dopady, možná východiska řešení v podobě prevence a represe.
  • Problematika dopingu, stručný přehled historie, přehled dopingových prostředků, AS, AAS, nové trendy v oblasti dopingu, mezinárodní boj s dopingem, přehled mezinárodních asociací, organizací, institucí s vymezením jejich úkolů a cílů v boji proti dopingu s doplněním jednotlivých úmluv a dohod upravující mezinárodní spolupráci v oblasti potírání zneužívání dopingu, dopingové kontroly, současný pohled a aktivity sportovních osobností v boji proti dopingu, dopingové aféry.
  • Drogová kriminalita, rozbor kriminogenních faktorů, trendy v OPL, vliv na jedince a společnost, trestně - právní problematika v oblasti drog, vývoj a přehled legislativy v ČR a v EU.
  • Identifikace OPL – odborné analýzy a expertizy, screeningové metody, operativní využití v rámci vyšetřování a dokazování, praktická ukázka detekcí využívaných bezpečnostními složkami v ČR.
  • Možnosti řešení, kde se výklad soustřeďuje především na období po roce 1989, vytvoření uceleného systému protidrogové politiky a strategie boje proti drogám NL, OPLJ a patologickému hráčství, konkrétní nástin vývoje. Protidrogová politika ČR, NSPP (Národní strategie protidrogové politiky), Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027, součástí jsou tzv. Akční plány, přístupy řešení ve vybraných zemích (Švýcarsko, Holandsko, Kanada). V této souvislosti je zde i řešena problematika samotné realizace protidrogové prevence v rámci ČR, realizace ve školách a školských zařízeních.
  • Vývoj mezinárodní spolupráce od počátku 20. stol. až po současnost, kde je obsah zaměřen na historický výklad vývoje mezinárodní spolupráce v oblasti regulace vývozu a dovozu, obchodování a využívání drog, NL, OPLJ v rámci lékařství, je zde podán přehled jednotlivých významných dohod, úmluvy, apod.
  • Celý specializační předmět je uzavřen stručným přehledem vývoje bezpečnostních složek v ČR po roce 1989, vývoj specializovaných útvarů PČR SKPV jako útvary: NPC SKPV, NCOZ apod.