Kriminologie a prevence kriminality

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy moderní kriminální politiky a zdokonalit jejich vlastní schopnost kriticky a komplexně uvažovat o efektivitě různých opatření systému kontroly kriminality. Studenti porozumí významu kriminologických analýz, stavu, struktuře a vývoji kriminality a prohloubí svoje dosavadní znalosti o jevech, které představují citelnou hrozbu pro bezpečnost občanů.

Součástí výkladu k dané problematice bude naučit studenty principy a zásady prevence kriminality, která je dnes všeobecně chápána jako jeden ze základních pilířů moderní kriminální politiky. Představeny budou jednotlivé typy preventivních opatření, a to s důrazem na informace o jejich reálné účinnosti, vyplývající z evaluačních kriminologických studií. Pozornost bude věnována systému prevence, jak v České republice, tak i v zahraničí, stejně jako jednotlivým státním i nestátním subjektům, které se do tohoto systému zapojují. Na konkrétních příkladech budou popsány zásady přípravy i realizace preventivních projektů na místní, krajské, celostátní i mezinárodní úrovni.

Studenti budou po absolvování předmětu schopni samostatně vyhledat a využít různé typy dat o kriminalitě, přičemž k příslušným zdrojům informací zaujmou náležitě kritický postoj a posoudí jejich specifika i vzájemné rozdíly (zejména s ohledem na mediální zpravodajství o kriminalitě, kriminální statistiky a kriminologické výzkumy).

Osnova:

 1. Kriminální politika jako nástroj sociální kontroly kriminality
 2. Rozsah, intenzita, struktura a vývoj trestní politiky
 3. Zdroje dat o kriminalitě a jejich strategické využití
 4. Aktuální stav kriminality v České republice – rozsah, struktura a vývoj
 5. Příčiny kriminality a základní přístupy k jejich zkoumání
 6. Strach ze zločinu jako alternativní měřítko bezpečnostní situace
 7. Trestní politika jako součást kriminální politiky – účel a efektivita trestání
 8. Retributivní a konsekvencionalistické přístupy k trestání
 9. Systémy prevence kriminality v ČR a v zahraničí
 10. Viktimologické a self-reportové studie jako zdroj informací o kriminalitě
 11. Klasická a neoklasická kriminologická škola
 12. Veřejné mínění o kriminalitě a kriminální politice
 13. Nové bezpečnostní hrozby a strategická opatření na jejich kontrolu
 14. Efektivita kriminální politiky a možnosti jejího zkoumání
 15. Aktuální a mezinárodní trendy kriminální politiky
 16. Multifaktorové teorie a nové přístupy v kriminologii
 17. Sociologický přístup ke kriminologii
 18. Preventivní strategie kontroly kriminality
 19. Prevence jako součást systému kontroly kriminality
 20. Preventivní aspekty trestní politiky
 21. Prevence individuální a prevence generální, klasifikace prevence
 22. Sociální, situační a viktimologická prevence a její uplatnění v praxi
 23. Primární, sekundární a terciární prevence
 24. Organizace a strategie prevence kriminality v ČR
 25. Příprava a realizace preventivních projektů
 26. Postpenitenciární péče