Krizová komunikace firmy

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Předmět je praktickou formou výuky zaměřen na ucelený přehled krizové komunikace firem. Zaměřuje se na podstatu role firmy ve zvládání a komunikaci krizových situací, jejich prevenci a následných opatření, na specifika různých nástrojů firemní krizové komunikace. Cílem je na praktických příkladech a případových studiích seznámit studenty s pravidly, příležitostmi a hrozbami krizové komunikace, sestavení vhodného komunikačního mixu, demonstraci významu fungování efektivní spolupráce uvnitř firmy pro profesionální zvládnutí a komunikaci krizové situace, včetně výstupů a follow up. Součástí výuky jsou konkrétní příklady dobrých příkladů z praxe, včetně sdílení zkušeností s odborníkem z praxe, profesionálem v oblasti krizové komunikace.

Studenti mají možnost během výuky získat poznatky o zapojení jednotlivých oddělení firmy nebo instituce do zvládání a komunikace krizové situace, seznámit se se specifiky komunikace krize uvnitř firmy a navenek.

Studenti jsou po ukončení předmětu schopni orientovat se v základních nástrojích krizové komunikace, dokáží vnímat význam profesionálního a efektivního vedení krize a krizové komunikace, umí aplikovat získané poznatky do návrhu vhodného komunikačního postupu v případě nenadálé nebo potenciální krize různého stupně rozsahu.

Cílem je demonstrovat nejrůznější role a jejich specifika uvnitř firmy v případě krizové komunikace, přiblížit podstatu rozdělení kompetencí, chápat základní pravidla krizové komunikace, a to nejen z hlediska firmy, ale rozumět jim i z úhlu pohledu potenciálního zaměstnance firmy, uživatele, dodavatele, zástupce PR agentury, zástupců médií apod.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do krizové komunikace
 2. Preventivní opatření na ochranu a prevenci proti krizovým situacím ve firmě
 3. Efektivní postupy v případě vzniku krizové situace
 4. Krizová komunikace uvnitř firmy
 5. Krizové zpravodajství
 6. Extrémní zpravodajství
 7. Spolupráce s úřady a vyšetřujícími orgány v rámci krizové situace
 8. Přímá komunikace v případě krize
 9. Následná opatření po překonání krize
 10. Setkání s odborníkem na krizovou komunikaci, sdílení zkušeností, příklady z praxe
 11. Případová studie na příkladu efektivně a správně vedené komunikace krizové situace uvnitř firmy nebo instituce
 12. Současné trendy v krizové komunikaci, analýza zvládnutí krizových situací a s ní spojené krizové komunikace na příkladu lokální firmy