Krizová komunikace firmy

Předmět je praktickou formou výuky zaměřen na ucelený přehled krizové komunikace firem. Zaměřuje se na podstatu role firmy ve zvládání a komunikaci krizových situací, jejich prevenci a následných opatřením, na specifika různých nástrojů firemní krizové komunikace. Cílem je na praktických příkladech a případových studiích seznámit studenty s pravidly, příležitostmi a hrozbami krizové komunikace, sestavení vhodného komunikačního mixu, demonstraci významu fungování efektivní spolupráce uvnitř firmy pro profesionální zvládnutí a komunikaci krizové situace, včetně výstupů a follow up. Součástí výuky jsou konkrétní příklady dobrých příkladů z praxe, včetně sdílení zkušeností s odborníkem z praxe, profesionálem v oblasti krizové komunikace.

Studenti mají možnost během výuky získat poznatky o zapojení jednotlivých oddělení firmy nebo instituce do zvládání a komunikace krizové situace, seznámit se se specifiky komunikace krize uvnitř firmy a navenek.

Studenti jsou po ukončení předmětu schopni orientovat se v základních nástrojích krizové komunikace, dokáží vnímat význam profesionálního a efektivního vedení krize a krizové komunikace, umí aplikovat získané poznatky do návrhu vhodného komunikačního postupu v případě nenadálé nebo potenciální krize různého stupně rozsahu.

Cílem je demonstrovat nejrůznější role a jejich specifika uvnitř firmy v případě krizové komunikace, přiblížit podstatu rozdělení kompetencí, chápat základní pravidla krizové komunikace a to nejen z hlediska firmy, ale rozumět jim i z úhlu pohledu potenciálního zaměstnance firmy, uživatele, dodavatele, zástupce PR agentury, zástupců médií apod.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do krizové komunikace
 • Typologie krizových situací v rámci fungování firem a institucí
 • Příklady častých a opakovaných krizových situací, jejich hrozby
 1. Preventivní opatření na ochranu a prevenci proti krizovým situacím ve firmě
 • Předcházení krizovým situacím
 • Krizové manuály, směrnice krizové komunikace
 • Příprava a rozdělení rolí pro krizové scénáře
 • Význam nácviku zvládání a řízení krizových situací ve firmě
 1. Efektivní postupy v případě vzniku krizové situace
 • Příklady efektivního a neefektivního zvládnutí a řešení krizové situace
 • Hrozby, řízení krizové situace uvnitř firmy
 • Příklady dobré praxe, krizový štáb, jeho role a fungování
 • Efektivní krizová komunikace uvnitř firmy a navenek, její příležitosti a hrozby
 1. Krizová komunikace uvnitř firmy
 • Příprava a význam efektivní komunikace uvnitř firmy v krizi
 • Připravenost a motivace zaměstnanců, loajalita, one voice policy
 • Zvládnutí potenciální krize v případě nepříznivých dopadů z hlediska produktů, změnových procesů, personálních změn, restrukturalizací apod.
 1. Krizové zpravodajství
 • Principy fungování krizového zpravodajství
 • Příklady z praxe, příležitosti a hrozby
 • Příklady dobré i špatné praxe
 • Práce s reputací firmy v oblasti media relations a PR v případě krize
 1. Extrémní zpravodajství
 • Principy fungování, východiska
 • Emocionální rovina – práce s emocemi čtenářů, posluchačů, příležitosti a hrozby
 • Celospolečenské dopady, výstupy
 1. Spolupráce s úřady a vyšetřujícími orgány v rámci krizové situace
 • Pravidla mediální a PR komunikace během vyšetřování
 • Specifika a omezení komunikace se zástupci vyšetřujících orgánů v případě krizové situace
 1. Přímá komunikace v případě krize
 • Příprava krizového sdělení
 • Příprava vyjádření zástupce firmy v médiích
 • Tiskový rozhovor v rámci komunikace krizové situace
 1. Následná opatření po překonání krize
 • Preventivní opatření, komunikační, personální
 • Bezpečnostní opatření
 • Follow up po krizové situaci, efektivní zvládnutí krize
 1. Setkání s odborníkem na krizovou komunikaci, sdílení zkušeností, příklady z praxe
 2. Případová studie na příkladu efektivně a správně vedené komunikace krizové situace uvnitř firmy nebo instituce
 1. Současné trendy v krizové komunikaci, analýza zvládnutí krizových situací a s ní spojené krizové komunikace na příkladu lokální firmy