Kulturní politika - politika v kultuře

Zaměření předmětu

Kulturní politika je jednou ze zásadních oblastí tzv. policies, tedy politik státu, prostřednictvím nichž řídí a usměrňuje procesy a alokuje finanční prostředky z veřejných zdrojů na konkrétní účely. Často se jí věnuje příliš málo pozornosti, a to navzdory jejímu významu pro celkovou kultivaci národa, uchovávání hodnot a tradic, progresivní posouvání hranic lidské tvůrčí činnosti, informovanosti veřejnosti a pro lepší porozumění mezi národy. Tento kurz přibližuje na pokročilé úrovni státní politiku v oblasti kultury, jednotlivé modely a přístupy k této politice, současnou legislativní úpravu v České republice, management kulturních organizací, některé aktuální výzvy a problém v této oblasti, jakož i vzájemnou komunikaci mezi společností a uměleckou tvůrčí činností, která ji obklopuje.

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování kurzu student(ka) dovede vysvětlit základní fungování kulturní politiky v ČR jakožto součásti veřejných politik. Je schopen/schopna orientovat se v kulturní infrastruktuře, zná českou i unijní legislativní úpravu kulturní politiky, identifikuje zdroje financování kultury, zná nástroje, formy a modely managementu kulturních organizací.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Proč by se měl stát starat o kulturu
 2. Ministerstvo kultury v ČR a legislativní úprava kultury v ČR, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
 3. Zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře, Autorský zákon
 4. Kulturní infrastruktura po r. 1989 až do současnosti
 5. Veřejné financování kultury, státní příspěvkové organizace, rámcový program Evropské komise „Kreativní Evropa“
 6. Dotační programy Ministerstva kultury ČR
 7. Média a audiovize (média veřejné služby, podpora filmové tvorby)
 8. Profesionální umění (institucionální přehled, živé umění) a tzv. kreativní průmysl
 9. Festivaly a kulturní akce
 10. Management v kulturních organizacích
 11. Mezinárodní kulturní vztahy – strategie EU
 12. Evropské (kulturní) dědictví a Evropské hlavní město kultury