Kybernetická kriminalita I

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty obecně s problematikou kybernetické kriminality. Specificky se výuka zaměřuje na konkrétní kybernetické útoky, které mohou mít znaky protiprávního jednání. Samostatným cílem je právní kvalifikace konkrétního protiprávního jednání a stanovení možné odpovědnosti za ně.

Výuka je rozdělena do bloků, které jsou tematicky zaměřeny do těchto oblastí: vymezení základních pojmů (kybernetický trestný čin, pojem kybernetická kriminalita), charakteristika základních technických pojmů (např. počítač, počítačový systém, počítačová síť a její typy, data, informace, internet, komunikační protokol aj.), charakteristika právních pojmů (např. trestný čin, autorské dílo atd.), mezinárodní právní prameny na úseku ochrany před kybernetickou kriminalitou a jejich dopad do právního řádu České republiky (prameny práva Evropské unie a prameny mezinárodního práva - např. Úmluva o počítačové kriminalitě, Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě, vybraná Rámcová rozhodnutí Rady, Směrnice Rady, Rozhodnutí Rady, dokumenty přijaté v rámci OSN apod.).

Témata:

 1. Úvod do kybernetické trestné činnosti
 2. Vymezení pojmu kybernetická kriminalita a kybernetický útok
 3. Vymezení pojmu protiprávní čin, trestný čin, přestupek a vztah ke kybernetické kriminalitě
 4. Soukromoprávní regulace
 5. Právní normy regulující kybernetickou trestnou činnost
 6. Vymezení základních technických pojmů
 7. Geneze kybernetické kriminality
 8. Porušování práv duševního vlastnictví
 9. Sociální inženýrství
 10. Spam, Scam, Hoax
 11. Botnet
 12. Případová studie