Kybernetická kriminalita II

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s konkrétními kybernetickými útoky, které je možné klasifikovat jako kybernetickou kriminalitu. Samostatným cílem je právní kvalifikace daného protiprávního jednání a stanovení možné odpovědnosti za ně.

Stěžejní část předmětu představuje vymezení forem a způsobů páchání kybernetických trestných činů (porušování práv autorských, phishing, malware, ransomware, DoS a DDoS, hacking, kyberterorismus aj.) a hmotně právní aspekty (analýzy vybraných skutkových podstat a způsoby naplňování jejich znaků v souvislosti se zneužíváním informačních technologií). Samostatná pozornost je věnována procesně právním aspektům souvisejícím s touto kriminalitou. Zejména se jedná o specifika místní a věcné příslušnosti orgánů činných v trestním řízení, specifika způsobů zajišťování věcí a informací v trestním řízení o kybernetických trestných činech.

Témata:

 1. Kybernetické útoky – zločiny proti důvěrnosti, integritě a dosažitelnosti počítačových dat a systémů (např. hacking, cracking)
 2. Kybernetické útoky – malware
 3. Kybernetické útoky – ransomware
 4. Kybernetické útoky – zločiny se vztahem k počítači (finančně zaměřené útoky typu - phishing pharming)
 5. Kybernetické útoky - zločiny se vztahem k počítači (spear phishing, mobile phishing, BEC aj.)
 6. Kybernetické útoky – zločiny se vztahem k obsahu počítače (např. výroba, distribuce, získávání a držení dětské pornografie na datových nosičích aj.)
 7. Darknets a činnost v těchto sítích
 8. Činnost orgánů činných v trestním řízení – legální limity
 9. Činnost orgánů činných v trestním řízení – zajišťovací úkony
 10. Činnost orgánů činných v trestním řízení – zajišťovací úkony
 11. Spolupráce s bezpečnostními týmy typu CERT/CSIRT. Public Private Partnership.
 12. Případová studie