Leadership II

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je osvojení si znalostí a dovedností, které jsou předpokladem efektivního vedení lidí. Leadership je nově se rozvíjející směr, který reaguje na vysoce dynamické prostředí současného trhu a který říká, že dobrý leader je „srdcem podniku a organizace“ a určuje jeho směřování. Dokáže formovat vize a rozpoznat správnou příležitost. Předmět "Leadership II" má za cíl naučit studenty, jak tohoto cíle dosáhnout, jak vést podřízené, jak je správně motivovat a inspirovat k lepším výkonům. Předmět rozvíjí poznání sociálních a manažerských kompetencí. Studenti po absolvování předmětu získají hlubší znalosti z problematiky leadershipu a naučí se rozlišovat mezi leaderem a manažerem.

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Studenti si osvojí znalosti zaměřené na definování kompetence lídra, porozumění rozdílu mezi řízením lidí a vedení lidí, rozpoznání rozdílné typologie osobností při vedení spolupracovníků, naučí se aplikovat prvky situačního řízení, aplikovat jednotlivé formy a metody motivace, rozpoznat konflikt v interpersonálních vztazích mezi spolupracovníky a možnosti jeho řešení.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1.     Řízení vs. vedení. Rozdíly mezi řízením a vedením.

2.     Manažer, role manažera, manažerské činnosti.

3.     Lídr, osobnost lídra, role vedoucího jako lídra.

4.     Kvality lídra, požadavky na schopnosti a chování lídra, lídři a následovníci.

5.     Přístupy k vedení a leadership.

6.     Autorita a moc. Styly vedení a řízení. Situační vedení.

7.     Teambuilding/Teamspirit. Delegování. Koučování a podpora.

8.     Specifické činnosti v leadershipu.

9.     Vytváření sítí a ovlivňování.

10.  Motivování spolupracovníků, týmové vs. individuální motivace.

11.  Zpětná vazba. Zacházení s neuspokojivými situacemi a konflikty.

12. Work-Life Balance, Time management, Bossing vs. Mobbing.