Management mimořádných událostí

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je prohloubit studentům znalosti z oblasti zajištění a řízení základních úkolů při řešení mimořádných událostí na jednotlivých úrovních řízení, se zaměřením na činnost Hasičského záchranného sboru ČR a jednotek požární ochrany v této problematice.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Studenti budou znát právní základ v oblasti integrovaného záchranného systému a požární ochrany v podmínkách České republiky. Studenti budou schopni specifikovat koordinační role jednotlivých subjektů při přípravě i řešení mimořádných událostí. Studenti budou umět pochopit základní pravidla odezvy na jednotlivé mimořádné události a uplatnit znalosti z oblasti ochrany obyvatelstva při stanovování opatření v souvislosti s řízením záchranných a likvidačních prací. Studenti budou umět charakterizovat činnost Hasičského záchranného sboru ČR a jednotek požární ochrany, jejich postavení, vazby a vztahy mezi nimi, i vztahy s jinými záchrannými složkami v souvislosti s organizací záchranných a likvidačních prací při zdolávání jednotlivých mimořádných událostí na místní, regionální, národní i nadnárodní úrovni. Studenti budou schopni určit jejich síly a prostředky, získané znalosti zevšeobecnit a modifikovat na podmínky v praxi.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

  1. Teoreticko-právní vymezení problematiky zdolávání mimořádných událostí.
  2. Úkoly, postavení a činnost jednotlivých subjektů při přípravě a řešení mimořádných událostí.
  3. Dokumentace zdolávání mimořádných událostí.
  4. Úrovně řízení při odezvě na mimořádnou událost.
  5. Opatření ochrany obyvatelstva při zdolávání mimořádných událostí.
  6. Hasičský záchranný sbor a jednotky požární ochrany – systém, vazby, dislokace, předurčenost.
  7. Síly a prostředky jednotek požární ochrany.
  8. Činnost jednotek požární ochrany při jednotlivých mimořádných událostech.
  9. Součinnost jednotek požární ochrany s dalšími složkami IZS.
  10. Mezinárodní spolupráce, mezinárodní záchranné operace.