Management rozvoje a kvality

Cílem výuky předmětu je seznámit studenty s problematikou managementu kvality jako integrální součásti celopodnikového řízení. Předmět obsahuje průřez základních principů a koncepcí úplného řízení kvality TQC, který se uskutečňuje prostřednictvím specifického řízení jednotlivých podnikových procesů. Studenti si osvojí postupy, metody a nástroje od fází návrhu a vývoje nových produktů, spolupráce s dodavateli, jako při jejich výrobě, stejně jako v marketingových procesech dodavatelských řetězců k zákazníkům. Bude aplikován procesní přístup založený na hodnotové analýze. Studenti budou rovněž obeznámeni s pokrokovými způsoby kontroly kvality, včetně kontroly výkonnosti, s cílem dalšího zlepšování. Naučí se principům produkce a logistiky světové třídy a podnikové excelence kvality. Po úspěšném absolvování předmětu bude student umět definovat hlavní zásady managementu kvality a interpretovat základní koncepce managementu kvality, osvojí si principy neustálého zlepšování kvality a bude umět použít vhodné metody a nástroje plánování a zlepšování kvality. Student bude rovněž schopen vysvětlit metodické pokyny managementu kvality v technické přípravě i realizaci výroby, jako i v celém životním cyklu výrobku. Pochopí význam a podstatu procesu certifikace včetně jeho pravidel. Výuka vhodně integruje znalosti řady souvisejících manažerských a dalších předmětů a zároveň reaguje na aktuální požadavky podnikové praxe a zahraniční spolupráce zemí EU.

Hlavní témata

 1. Úvod do problematiky kvality, historický vývoj a budoucnost managementu kvality.
 2. Struktura a organizace různých koncepcí kvality - aplikace norem ISO, TQM.
 3. Pokrokové technologie a moderní metody zlepšování kvality, cíle, odpovědnosti.
 4. Plánování a kontrola kvality v TPV, metodické přístupy budování systému kvality.
 5. Organizace informační báze management kvality.
 6. Reverzní toky informací o kvalitě, řízení neshodných procesů a produktů.
 7. Charakteristika rozvoje „zelených“ nároků na kvalitu, lidský faktor v kvalitě.
 8. Zásady uplatňované v neustálém zlepšování systémů managementu kvality.
 9. Audity v systémech managementu kvality. Kvalita v aliancích kooperace.
 10. Principy EU a světa k managementu kvality, značka CE.
 11. Charakteristika a analýza rizik metrologie v systémech managementu kvality.
 12. Vybrané metody a nástroje zlepšování kvality v různých odvětvích.
 13. Význam a podstata procesů certifikace kvality, její pravidla.