Management sportu

Cíle předmětu: 

Cílem předmětu je zpracovat projekt, ve kterém studenti prokážou znalosti z předchozích předmětů, přičemž budou obohaceni o další znalosti. Projekt je zaměřený na metody a postupy, které se provádí v praxi při zavádění sportovních projektů (sportovních akcí, zařízení a služeb) v rámci studií proveditelnosti, či podnikatelských záměrů.

Osnova:

1. Hodnocení projektů ve sportu – feasibility study a business plán + specifika sportovních služeb

2. Analýza situace – hodnocení výchozí situace, analýzy trhu – konkurence + podobných zařízení, analýza odvětví, SWOT Analýza, PEST analýza, Analýza 5 Porterových sil, Analýza cílových skupin, PAPER test, cíle projektu

3. Tvorba projektu – předinvestiční, investiční a provozní část, harmonogram, projektový management, analýza rizik, předpoklady projektu, odhad poptávky, financování projektu

4. Marketingový plán (marketingová komunikace, 4P s rozšířením ve službách na 7P v marketingovém mixu, cenová politika (4C), segmentace trhu) a management (provozování projektu) sportovních akcí a sportovních zařízení

5. Tvorba finančního plánu + zhodnocení investice + další přínosy projektu (vliv na životní prostředí)

6. Celkové zhodnocení projektů sportovních služeb