Management vzdělávání a rozvoje

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Management vzdělávání a rozvoje zaujímá klíčové místo v oblasti podnikové personalistiky. Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti studentů v oblasti personální práce a umožňuje studentům získat přehled a vědomosti o významu, náplni a řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci. Studenti si osvojí procesy, techniky a nástroje vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni reflektovat specifika podnikové edukace a rozvinou si kompetence nutné pro zvládání rolí manažerů.

Výstupy z učení

  • Odborné znalosti – student:

Zná pojetí a systém rozvoje a vzdělávání pracovníků

Umí vymezit základní procesy, techniky a nástroje vzdělávání

  • Odborné dovednosti - student:

Umí objasnit kompetence pracovníků

Umí vysvětlit pojetí vzdělávání pracovníka

  • Obecné způsobilosti (klíčové, přenositelné kompetence) – student:

Je schopen argumentovat -Je schopen analyzovat

Osnova:

  1. Úvod do rozvoje a vzdělávání pracovníků. Vazba rozvoje a vzdělávání na ostatní procesy ŘLZ.
  2. Role manažerů a personalistů v oblasti rozvoje a vzdělávání pracovníků. Performance management a KPI (ukazatelé výkonu). Kompetenční modely v rozvoji a vzdělávání.
  3. Kariérní plánování. Individuální rozvojové plány. Talent management.
  4. Principy knowledge managementu ve vzdělávání. Systém vzdělávání - identifikace potřeby, plán, realizace, evaluace
  5. Formy a metody realizace vzdělávání. Využívané metody vzdělávání na pracovišti a mimo pracoviště.
  6. Dlouhodobé vzdělávací programy. E, b, o-training, katalogové vzdělávání. HR business partneři a jejich role.