Management vzdělávání a rozvoje

Cílem předmětu je seznámit studenty s managementem vzdělávání a rozvoje, který zaujímá klíčové místo v oblasti personalistiky. Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti studentů v oblasti personální práce a v oblasti rozvoje a vzdělávání pracovníků. Po úspěšném absolvování předmětu jsou studenti schopni reflektovat specifika podnikové edukace a rozvinou si kompetence nutné pro zvládání rolí manažerů.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Student získá přehled a vědomosti o významu, náplni a řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci se zaměřením na zákonné povinnosti ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců ve veřejné správě. Student si osvojí procesy, techniky a nástroje vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Osvojí si znalosti o pojetí a systému rozvoje a vzdělávání pracovníků, umí vymezit základní procesy, techniky a nástroje vzdělávání, umí objasnit kompetence pracovníků.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Úvod do rozvoje a vzdělávání pracovníků.
 2. Role manažerů a personalistů v oblasti rozvoje a vzdělávání pracovníků.
 3. Performance management a KPI (ukazatele výkonu).
 4. Principy knowledge managementu ve vzdělávání.
 5. Kompetenční modely v rozvoji a vzdělávání.
 6. Kariérní plánování. Individuální rozvojové plány. Talent management.
 7. Systém vzdělávání – identifikace potřeby, plán, realizace, evaluace.
 8. Formy a metody realizace vzdělávání.
 9. Využívané metody vzdělávání na pracovišti.
 10. Využívané metody vzdělávání mimo pracoviště.
 11. Dlouhodobé vzdělávací programy. E, b, o-training, katalogové vzdělávání.
 12. HR business partneři a jejich role.