Manažerské účetnictví

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Cílem je podat přehled o možnostech a metodických postupech zpracování informací pro účely hodnotového řízení podniku a zejména jeho vnitropodnikových organizačních jednotek s ohledem na předmět činnosti a organizační strukturu podniku a naučit studenty definovat požadavky na informace pro řízení podnikových činností na nižší a střední úrovní a využívat tyto informace.

Studenti jsou po ukončení předmětu schopni:

- definovat požadavky na informace pro řízení

- vyhodnotit informace poskytované systémem vnitropodnikového účetnictví o jednotlivých vnitropodnikových útvarech a výkonech podniku

- využít je pro účely vnitropodnikového řízení

Osnova:

1. Úvod do studia manažerského účetnictví, průběh studia předmětu. Podstata a funkce manažerského účetnictví.

2. Pojetí a členění nákladů a výnosů v manažerském účetnictví, kritéria racionality nákladů. Finanční pojetí nákladů. Hodnotové pojetí nákladů. Ekonomické pojetí nákladů. Možnosti členění nákladů.

3. Nákladové funkce, analýza nákladů, bod zvratu.

4. Kalkulace, metody (absorpční kalkulace - prostá kalkulace dělením, kalkulace s poměrovými čísly, přirážková kalkulace, kalkulace ve sdružené výrobě).

5. Kalkulace variabilních nákladů, moderní metody kalkulace (ABC).

6. Kalkulační systém a jeho využití.

7. Možnosti zachycování účetních informací o činnosti vnitropodnikových útvarů. Jednookruhová soustava. Dvouokruhová soustava.

8. Vliv charakteru činnosti na zachycování operací v nákladovém účetnictví – výkonová orientace.

9. Vliv charakteru činnosti na zachycování operací v nákladovém účetnictví – odpovědnostní orientace.

10. Rozpočetnictví, vymezení rozpočtů, metody rozpočtování.

11. Využití rozdílových metod pro účely řízení vnitropodnikových útvarů (metoda standardních nákladů a výnosů a odchylek).

12. Celopodnikový rozpočet (rozpočet investic, rozpočtová rozvaha, rozpočet finančních toků).