Marketing cestovního ruchu

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy marketingu uplatňovanými v teorii a praxi cestovního ruchu. Předmět vysvětluje podstatu marketingu, systém marketingu, filosofii, cíle, plánování a organizaci, marketingové nástroje v prostředí cestovního ruchu. Důraz je  kladen na rozšířený marketingový mix a na budování značky.  Předmět využívá četných případových studií a dobré příklady z praxe (best practices).  

 

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni orientovat se v problematice  marketingu cestovního ruchu, provést analýzu vnitřního a vnějšího prostředí destinace CR, definovat marketingový mix v CR, sestavit marketingový plán pro destinaci, používat marketingové nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku na trhu, aplikovat poznatky získané studiem v praxi cestovního ruchu, vytvořit racionální obsah seminární práce o vybraném problému marketingu cestovního ruchu.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

Marketing cestovního ruchu, jeho podstata a význam. Objasnění požadavků k úspěšnému zakončení předmětu. Seznámení se studijní literaturou. Vývoj poznání a podstata marketingu cestovního ruchu. Definice marketingu cestovního ruchu, jeho postavení a úloha, základní terminologie. Globalizace a marketing CR. Nové trendy v marketingu CR.

Marketingové prostředí. Makroprostředí (vnější) a mikroprostředí (vnitřní) v cestovním ruchu. Vliv faktorů mikro a makro prostředí na marketing v CR.  

Marketingový informační systém. Cíle a funkce MIS, marketingové databáze, informační technologie v řízení podniku CR. Situační analýza, SWOT analýza, mikroprostředí podniky cestovního ruchu. Analýza marketingového prostředí (PEST analýza, Porterův model 5 sil apod).

Konkurence v cestovním ruchu. Konkurence, její vliv a význam na trhu. Nástroje pro monitoring a analýzu konkurence.

Cílové trhy a jejich výběr. Spotřebitelské trhy, segmentace zákazníků a jejich nákupní chování. Faktory ovlivňující chování zákazníků na trhu cestovního ruchu. Kritéria segmentace v CR. Příklady.  

Marketingová strategie a marketingový plán. Podstata marketingového plánování, tvorba marketingového plánu, tvorba marketingové strategie. Vize a mise podniku CR.

Charakteristika marketingového mixu. Vývoj marketingového mixu. MM v CR. 4P - Product, Place, Price, Promotion, 4C v cestovním ruchu; 5 P (+people).

Produkt v CR. Produkt CR a jeho specifika. Výrobek vs. Služba. Strategie zavádění produktu na trh. Životní cyklus produktu. Budování značky v CR. Nové trendy při tvorbě produktu.

Cena v CR. Význam a postavení ceny v MM. Tvorba cen v CR. Faktory ovlivňující tvorbu cen. Cenové strategie v CR.   

Distribuce produktu v CR. Podstata a cíle distribuce, prodejní místa, toky distribuce, distribuční cesty, organizace prodeje.

Komunikace v CR. Podstata a specifika komunikace v CR. Komunikační mix  v CR – reklama, PR, podpora prodeje, osobní prodej,  podniková identita, lobbing, sponzoring. Komunikační média – vizuální, audiovizuální, tištěné, outdoorové, elektronické. Práce s komunikační agenturou. Příprava komunikační kampaně. Případová studie z praxe - přednáška odborníka z praxe.

Lidské zdroje v CR. Specifické postavení poskytovatelů služeb v CR. Motivace a stimulace zaměstnanců. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v CR. Residenti a jejich vliv na marketing CR. Vzdělávání residentů v oblasti CR.