Marketing v kultuře

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Předmět přináší rámcový pohled na marketing s důrazem na polohy významné v oblasti kultury, umění a péče o kulturní dědictví, následně se zabývá specifiky marketingu v této sféře. Pozornost je věnovaná marketingu hlavních směrů kultury, umění a kulturního dědictví. Důraz je kladen též na praktickou aplikaci s využitím marketingových nástrojů vhodných pro oblast kultury.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

  1. připravit kompletní marketingový plán kulturní organizace,
  2. představit a obhájit své záměry před zřizovatelem, správní radou nebo nadřízenými,
  3. zajistit své organizaci nebo pořádané akci publicitu, sponzory, provést jednoduchý marketingový výzkum pro potřeby své organizace,
  4. segmentovat své zákazníky, zvolit vhodnou marketingovou strategii a podpořit ji odpovídajícím marketingovým mixem.

Vhodné pro (budoucí) pracovníky v oblasti kultury a umění v neziskovém sektoru i ve firmách zaměřených na kulturu a umění pracujících na komerční bázi.

Osnova:

  1. Význam a obsah marketingových informací, marketingový výzkum na trzích kultury, umění a kulturního dědictví, marketingové analýzy, plánování a strategie
  2. Marketingové nástroje: Kultura a umění jako produkt, životní cyklus produktu a zavádění nových produktů, jejich specifika v oboru služeb na trzích kulturních statků
  3. Komerční art marketing a produktový mix, značka, její historie a dnešní formy, tvorba značky a strategie používání značky, klienti a jejich specifika
  4. Cena, její role, specifika a strategie v neziskovém sektoru kultury, komerční ocenění speciálních nabídek, cena na trzích umění
  5. Distribuce kultury, umění a kulturního dědictví, místo, dostupnost a působnost, elektronické zpřístupnění kulturního dědictví, specifika performance art (živého umění) a služeb muzeí, galerií a památek, formy prodeje uměleckých děl, zprostředkovatelé, aukční síně
  6. Marketingová komunikace na trzích kultury, umění a kulturního dědictví, marketingová komunikace online a role sociálních sítí v ní, PR a odborná kritika, kreativní metody, komerční výstavnictví, sponzoring