Marketingová komunikace

Cíle předmětu:

Předmět se zabývá problematikou integrované marketingové komunikace. Cílem předmětu je seznámit studenty s nástroji marketingové komunikace ve vztahu k ostatním nástrojům marketingového mixu. V širší souvislosti je marketingová komunikace navázána na pojmy etika, podniková kultura a image podniku. Předmět obsahuje takové pojetí marketingové komunikace, které vychází z marketingového plánu firmy a navazuje na firemní strategii. Předmět umožní studentům získat teoretické a praktické znalosti a zároveň pochopit širší souvislosti marketingové komunikace v současném socioekonomickém prostoru.

 

Obsah předmětu:

1. Pojmy vnější a vnitřní komunikace, marketingová komunikace, marketingový komunikační mix. Integrovaná marketingová komunikace.

2. Marketingové plánování a vyhodnocování marketingových komunikačních kampaní.

3. Reklama a reklamní média. Využití metody 5M pro tvorbu reklamy. Způsoby hodnocení reklamního účinku a efektivity reklamy.

4. Osobní prodej. Význam prodejního personálu v komunikaci. Hodnocení a motivace prodejního personálu.

5. Event marketing, sponzoring, výstavy a veletrhy, prezentace firmy a produktů.

6. Public relations. Komunikace politiky sociální odpovědnosti firmy. Krizová komunikace. Image firmy ve vztahu k veřejnosti.

7. Direct marketing. Význam databází pro efektivní nasazení přímého marketingu.

8. Podpora prodeje. Klasické nástroje a podpora prodeje na internetu. Komunikace v místě prodeje.

9. Online marketingová komunikace. Vývoj internetového marketingu. Webové stránky.

10. Social media marketing. Marketing ve vyhledávačích.

11. Mobilní marketing. WOM marketing. Virální marketing.

12. Mezinárodní marketingová komunikace.