Marketingová strategie

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Předmět navazuje na předměty Marketing a Strategický marketing. Klade si za cíl prohloubit poznatky v oblasti přípravy marketingových strategií a zejména poznatky prakticky aplikovat. Student předmětu by měl být schopen po jeho ukončení samostatně navrhnout a realizovat marketingovou strategii podniku či projektu a prakticky aplikovat všechny zásady tvorby marketingových strategií.

Výstupy z učení

Student po absolvování předmětu porozumí problematice a bude schopen samostatně rozhodovat, sestavovat a vyhodnocovat marketingové strategie podniků a projektů.

Student bude znát postup tvorby marketingové strategie;

Student bude znát a bude schopen aplikovat nástroje analýzy prostředí;

Student bude schopen vyhodnotit úspěšnost aplikované strategie.

Osnova:

 1. Úvod a plánování marketingové strategie. Strategie, firemní strategie, marketingová strategie, strategický řídící proces a marketingové řízení, plánování. Vzájemné vazby v podniku.
 2. Plánování marketingové strategie. Poslání a vize firmy. Hodnota pro zákazníka. Cíle.
 3. Plánování marketingové strategie. Analýza vnějšího a vnitřního prostředí. Analýza trhu a odvětví, konkurence. Analýza zákazníků. Cílová skupina a persona, zákazník (segmentace). SWOT. Další nástroje ke stanovení strategie.
 4. Brand a jeho vnímání. Brand, analýza brandu, strategie brandu, směřování brandu. Kreativita.
 5. Plánování marketingové strategie. Stanovení cílů. Rozpočet. Metody sběru, zpracování informací a uchovávání informací.
 6. Plánování marketingové strategie - Typy marketingových strategií. Strategie podle marketingového mixu. Růstové strategie. Strategie zaměřené na konkurenci. Strategie podle velikosti tržního podílu. Online a offline strategie.
 7. Marketingový plán - sestavení.
 8. Realizační a kontrolní etapa marketingové strategie. Realizace, kontrola. Příklady strategií.
 9. Spolupráce s agenturou a strategie při nákupu médií a reklamy.
 10. Grafika kampaní.
 11. PR strategie.
 12. Strategie při přípravě eventů a veletrhů.