Marketingová strategie

Cíle předmětu:

Marketingová strategie navazuje na předměty zaměřené na marketingové řízení a rozvíjí poznatky z těchto předmětů. Jejím cílem je povýšit teoretický a metodologický základ těchto disciplín, zabezpečit jejich mezioborové a interdisciplinární vazby a dosáhnout toho, aby studenti byli schopni souborně posuzovat složité praktické jevy a procesy. Strategický charakter předmětu vyžaduje, aby studenti znali základy výzkumné, řešitelské a badatelské činnosti a aby výsledky výzkumů uměli transformovat do teorie a zejména do praktických podnikatelských aktivit a marketingových projektů. Studenti budou řešit praktické příklady s využitím získaných poznatků. Svým obsahem má předmět přímé vazby na ostatní povinné a volitelné předměty včetně zpracovávání diplomových prací.

Osnova:

 1.  Metodologie strategického marketingu, pojmy, definice
 2.  Strategické marketingové řízení, základní fáze
 3.  Marketingové analýzy vnějšího prostředí
 4.  Marketingové analýzy vnitřního prostředí
 5.  Sestavení souhrnné SWOT analýzy
 6.  Strategické marketingové plánování, model SMART
 7.  Implementace marketingových strategií do manažerské praxe
 8.  Marketingová kontrola, marketingový audit
 9.  Typologie marketingových strategií
 10.  Postup tvorby marketingové strategie
 11.  Struktura marketingového plánu a marketingové strategie
 12. Případová studie