Marketingový management

Cíle předmětu:

Poskytnout rozšiřující znalosti a dovednosti potřebné pro marketingové řízení na úrovni podniků, včetně marketingových přístupů k řízení výrobkových řetězců. Získání praktických dovedností při uplatňování vybraných koncepcí marketingového řízení podniků je podporováno prezentací poznatků z vlastního výzkumu přednášejících a dále vzorovými příklady z působení organizací na průmyslových i spotřebních trzích. Dalším cílem je umět vytvořit na základě analýz vnějšího a vnitřního prostředí marketingové strategie podniku.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy:

1. Vývoj marketingu a marketingové filozofie

2. Segmentace, targeting, positioning

3. Analýzy vnějšího prostředí (PEST, Porterův model)

4. Analýzy vnitřního prostředí (BCG matice, GE aj.)

5. SWOT analýza

6. Principy strategického marketingového řízení

7. Marketingový výzkum a marketingový informační systém

8. Typologie marketingových strategií

9. Marketingové strategie v oblasti cenové politiky

10. Proces marketingové komunikace, integrovaná komunikace

11. Marketingové strategie při vstupu na zahraniční trhy

12. Globální marketing a jeho rysy